ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΨΥΧΗ!!;;!! ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΩΡΑΙΟΣ ΜΥΘΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ!!;!!

ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΨΥΧΗ!!;;!! ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΩΡΑΙΟΣ ΜΥΘΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ!!;!!

Ίσως το άρθρο αυτό φανεί μεγάλο σε κάποιους μα γράφτηκε για αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα πολύ!!!! Και το ποιο σπουδαίο!!;!! Να δουμε αν τελικά υπάρχει ψυχή ή όχι!!!!

Ας ξεκινήσουμε θρησκευτικά να δουμε κάποια πράγματα…:

Η λέξη ψυχή << είναι από τις πιο δύσκολες και στη Βίβλο και στη χριστιανική γραμματεία >>!!!! Η ψυχή είναι πολυσήμαντη μέσα στην Αγία Γραφή και την πατερική γραμματεία…. φανερώνει πολλά πράγματα!!!! Όπως σημειώνει ο καθηγητής Χρηστός Γιανναράς, << οι Εβδομήκοντα μεταφραστές της Π.Δ. μετέφεραν στα ελληνικά με την λέξη ψυχή το εβραϊκό nephesch ( Νεφέσχ ) που είναι ένας πολυσήμαντος όρος!!!! Ψυχή ονομάζεται κάθε τι έμβιο, κάθε ζώο, συνηθέστατα όμως μέσα στην Γραφή πρόκειται για τον άνθρωπο( !!!!! ). Δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο η ζωή εκδηλώνεται στον άνθρωπο!!!! Δεν αναφέρεται σε ένα μόνο τμήμα της ανθρώπινης ύπαρξης – το πνευματικό, σε αντίθεση προς το υλικό – αλλά σημαίνει τον ολόκληρο άνθρωπο, ως ενιαία ζωντανή υπόσταση!!!! Η ψυχή δεν κατοικεί απλώς στο σώμα, αλλά εκφράζεται με το σώμα, που κι αυτό, όπως και η σάρκα ή η καρδία αντιστοιχεί στο εγώ μας, στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούμε την ζωή!!!! Ψυχή είναι ένας άνθρωπος, είναι κάποιος… >>!!!! Η ψυχή δεν είναι η αιτία της ζωής, αλλά είναι κυρίως ο φορέας της ζωής!!!!

Ψυχή είναι η ζωή που υπάρχει σε κάθε κτίσμα, όπως στα φυτά και τα ζώα, ψυχή είναι και η ζωή που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, είναι και ο κάθε άνθρωπος που έχει ζωή, ψυχή είναι και η ζωή που εκφράζεται μέσα από το πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς μας, είναι αυτό το πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς μας!!!! Επειδή είναι πολυσήμαντος ο όρος ψυχή, γι’ αυτό και σε πολλά σημεία δεν είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα…..!!!!

Στα επόμενα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές προεκτάσεις του όρου ψυχή από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και τα κείμενα των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας!!!!

Η ψυχή ως ζωή χρησιμοποιείται από τον Κύριο και τους Αγίους Αποστόλους!!!! Ο άγγελος Κυρίου είπε στον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Υπεραγίας Θεοτόκου: << εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ∙ τεθνήκασι γαρ οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου >> ( Ματθ. β’, 20 )!!!! Ο Κύριος, περιγράφοντας τον Εαυτό Του ως καλόν ποιμένα, λέγει: << εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων… >> ( Ιω. ι’, 11 )!!!! Επίσης, ο Απόστολος Παύλος γράφοντας για την Πρίσκιλλα και τον Ακύλα λέγει: << οίτινες υπέρ της ψυχής μου τον εαυτόν τράχηλον υπέθηκαν >> ( Ρωμ. Ιστ’, 4 )!!! Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ο όρος ψυχή σημαίνει την ζωή!!!!

Η ψυχή χρησιμοποιείται ακόμη, όπως προαναφέραμε, για την δήλωση του πνευματικού στοιχείου της υπάρξεώς μας!!!! Θα αναφέρουμε μερικά αγιογραφικά χωρία για να υποστηρίξουμε αυτήν την άποψη!!!!! Ο Κύριος είπε στους Μαθητές Του: << μη φοβηθείτε από των αποκτενόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι∙ φοβηθείτε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεένη >> ( Ματθ. ι’, 28 )!!!! Οι άνθρωποι δεν μπορούν να φονεύουν την ψυχή, ενώ ο διάβολος μπορεί να το κάνη, με την έννοια ότι η ψυχή, εάν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο, είναι νεκρά!!!! Ο διάβολος είναι νεκρό πνεύμα, γιατί δεν μετέχει του Θεού και μεταδίδει την νέκρωση και σ’ αυτούς που συνδέονται μαζί του!!! Είναι ζωντανή οντότης, αλλά δεν υπάρχει κατά Θεόν!!!! Ο Κύριος στην παραβολή του άφρονος πλουσίου παρουσιάζει τον Θεό να λέγη στον άφρονα πλούσιο: << άφρον, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου∙ α δε ητοίμασας τίνι έσται; >> ( Λουκ. ιβ’, 20 )!!!!

Η διαφορά μεταξύ της ψυχής, ως του πνευματικού στοιχείου της υπάρξεως του ανθρώπου, που είναι φύσει θνητή αλλά Χάριτι αθάνατη, και της ζωής φαίνεται και από μια άλλη διδασκαλία του Χριστού: << ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν∙ ος δ’ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού, ευρήσει αυτήν >> ( Ματθ. ιστ’, 25 )!!!! Στην μία περίπτωση με τον όρο ψυχή εννοεί ο Κύριος το πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς μας και στην άλλη περίπτωση εννοεί την ζωή!!!! Ο Απόστολος Παύλος εύχεται στους Θεσσαλονικείς: << Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσαι υμάς ολοτελείς, και ολόκληρον υμών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθείη >> ( Α’ Θεσ. Ε’, 23 )!!!! Δεν πρόκειται εδώ για το λεγόμενο τρισύνθετο του ανθρώπου, αλλά με τον όρο πνεύμα εννοεί την Χάρη του Θεού που δέχεται η ψυχή, το χάρισμα!!!! Πάντως εκείνο που θέλουμε εδώ να εντοπίσουμε είναι ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ ψυχής και σώματος!!!! Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει στην Αποκάλυψή του: << …είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια τον λόγον του Θεού και δια την μαρτυρίαν του αρνίου >> ( Αποκ. στ’, 9 )!!!! Το σώμα εσφάγη, αλλά η ψυχή βρίσκεται πλησίον του Θεού και μάλιστα συνομιλεί με τον Θεό, όπως αναφέρει στην συνέχεια ο Ευαγγελιστής!!!!

Ακόμη η λέξη ψυχή χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον όλο άνθρωπο!!!! Ο Απόστολος Παύλος συνιστά: << Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω…>> ( Ρωμ. ιγ’, 1 )!!!!

Με αυτήν την μικρή ανάλυση πιστεύω γίνεται φανερό ότι πολυσήμαντος είναι ο όρος ψυχή μέσα στην Αγία Γραφή!!!! Με αυτόν τον όρο εννοείται και ολόκληρος ο άνθρωπος και το πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς του και η ζωή που υπάρχει στον άνθρωπο, στα φυτά και στα ζώα, σ’ όλα εκείνα που μετέχουν της ζωοποιού ενεργείας του Θεού!!!! Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μιλώντας για το άκτιστο Φως, το οποίο εγγίνεται στην θεοφόρο ψυχή << υπό του ενοικούντος Θεού >>, λέγει ότι αυτό είναι η ενέργεια του Θεού και όχι η ουσία του Θεού και όπως λέγεται Φως η ουσία, έτσι λέγεται Φως και η ενέργεια!!!! Το ίδιο γίνεται και με την ψυχή!!!! Ψυχή λέγεται και η πνευματική και η βιολογική ( ζωή ), αλλά γνωρίζουμε καλά ότι άλλο η πνευματική και άλλο η βιολογική ( ζωή ): << ώσπερ υπό της ψυχής η ζωή εγγίνεται τω εμψύχω σώματι, λέγομεν δε και την ζωήν αυτήν ψυχήν, αλλ’ ίσμεν άλλο τι παρά ταύτην ούσαν την εν ημίν ούσαν και παρεκτικήν ζωής ψυχήν, ούτω και τη θεοφόρω ψυχή υπό του ενοικούντος Θεού εγγίνεται το φως >>!!!!

Εντοπίσαμε αυτό το χωρίο του αγίου για να φανεί ότι οι Πατέρες γνωρίζουν καλά ότι ο όρος ψυχή αποδίδεται και στο πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς μας, αλλά και σ’ αυτήν την ίδια την ζωή και ακόμη ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δευτέρας!!!! Αυτό θα το δούμε καλύτερα πιο κάτω, όταν θα εξετάσουμε την διαφορά μεταξύ της ψυχής των ζώων και του ανθρώπου!!!!

Προσπαθώντας να δώσουμε έναν ορισμό της ψυχής με την πνευματική της έννοια, ως του πνευματικού στοιχείου της υπάρξεώς μας, αναφερόμαστε στον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος λέγει ότι η ψυχή είναι ζώσα, απλή, ασώματη, αόρατη στους σωματικούς  οφθαλμούς, λογική και νοερά, ασχημάτιστη, ενώ χρησιμοποιεί ως όργανο το σώμα και του δίδει ζωή, αυτεξούσια, θελητική και ενεργητική, τρεπτή δηλαδή εθελότρεπτη, κτιστή: << Ψυχή τοίνυν εστίν ουσία ζώσα, απλή, ασώματος, σωματικοίς οφθαλμοίς κατ’ οικείαν φύσιν αόρατος, λογική τε και νοερά, ασχημάτιστος, οργανικώ κεχρημένη σώματι και τούτω ζωής αυξήσεώς τε και αισθήσεως και γεννήσεως παρεκτική… αυτεξούσιος, θελητική τε και ενεργητική, τρεπτή ήτοι εθελότρεπτος, ότι και κτιστή, πάντα ταύτα κατά φύσιν εκ της του δημιουργήσαντος αυτήν χάριτος ειληφυία, εξ ης και το είναι και το  φύσει ούτως είναι είληφεν >>!!!!

Η ψυχή είναι απλή και αγαθή << υπό του Δεσπότου αυτής κτισθείσα >>!!!!

Τον ίδιο σχεδόν ορισμό με τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό δίδει και ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης, ο οποίος βεβαίως προηγήθηκε του πρώτου: << ψυχή εστιν ουσία γεννητή, ουσία ζώσα, νοερά, σώματι οργανικώ και αισθητικώ δύναμιν ζωτικήν και των αισθητών αντιληπτικήν δι’ εαυτής ενιούσα, έως αν η δεκτική τούτων συνέστηκε φύσις >>!!!!

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας το του Αποστόλου Παύλου << εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν >> ( Α’ Κορ. ιε’, 45 ), λέγει ότι ψυχή ζώσα σημαίνει << αείζωον, αθάνατον, ταυτόν δ’ ειπείν λογικήν∙ η γαρ αθάνατος λογική∙ και ου τούτο μόνον, αλλά και κεχαριτωμένην θείως. Τοιαύτην γαρ η όντως ζώσα ψυχήν >>!!!!

Λέγεται ότι η ψυχή είναι αθάνατη!!!! Γνωρίζουμε καλά ότι αυτή η έννοια της αθανασίας της ψυχής δεν είναι χριστιανικής προελεύσεως, αλλά οι Χριστιανοί την δέχθηκαν με μερικούς όρους και μερικές  απαραίτητες προϋποθέσεις!!!! Ο καθηγητής Ιωάννης Ζηζιούλας γράφει χαρακτηριστικά: << Η ιδέα της αθανασίας της ψυχής, αν και δεν είναι  χριστιανικής προελεύσεως, πέρασε μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, διαποτίζοντας και αυτήν την υμνογραφία μας!!!! Κανείς δεν μπορεί να την αρνηθεί, χωρίς να βρεθεί έξω από το κλίμα της ίδιας της λατρείας της Εκκλησίας…!!!! Η Εκκλησία δεν δέχθηκε την πλατωνική αυτή ιδέα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τρία βασικά πράγματα!!!! Το ένα είναι ότι οι ψυχές δεν είναι αιώνιες, αλλά κτιστές!!!! Το άλλο ότι η ψυχή επ’ ουδενί λόγω πρέπει να ταυτισθεί με τον άνθρωπο ( η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι ο άνθρωπος )!!!! Άλλο ψυχή και άλλο άνθρωπος, ο οποίος είναι ψυχοσωματική οντότητα!!!! Και το τρίτο ( το σπουδαιότατο ) είναι ότι η αθανασία του ανθρώπου δεν στηρίζεται στην αθανασία της ψυχής, αλλά στην Ανάσταση του Χριστού και στην μελλοντική ανάσταση των σωμάτων!!!!

Τονίσαμε προηγουμένως ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη κατά Χάριν και όχι κατά φύσιν και ακόμη πρέπει να υπογραμμισθεί ότι στην Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση αθανασία του ανθρώπου  δεν είναι η ζωή της ψυχής πέραν του τάφου, αλλά η υπέρβαση του θανάτου με την Χάρη του Χριστού!!!! Η ζωή εν Χριστώ είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο αθάνατο, γιατί χωρίς την εν Χριστώ ζωή υπάρχει νέκρωση, αφού η Χάρη του Θεού δίδει ζωή στην ψυχή!!!!

Αφού δώσαμε μερικά στοιχεία για τον ορισμό της ψυχής πρέπει να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα της δημιουργίας της ψυχής!!!! Η ψυχή είναι κτιστή, αφού δημιουργήθηκε από τον Θεό!!!! Βασική πηγή μας είναι η αποκάλυψη που δόθηκε στον Μωϋσή: << και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από της γης, και ενεφύσησεν εις  το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν  ζώσαν >> ( Γεν. Β’, 7 )!!!! Αυτό το χωρίο μας περιγράφει την δημιουργία της ψυχής του ανθρώπου!!!! Ερμηνεύοντας το ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι είναι απαραίτητο να δη κανείς τα λεγόμενα με  τους οφθαλμούς της πίστεως, και ότι λέγονται << μετά πολλής της  συγκαταβάσεως και δια την ασθένειαν την ημετέραν >>!!!! Το << έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον και ενεφύσησεν >> είναι << ανάξιον Θεού∙ αλλά δι’ ημάς και το ασθενές το  ημέτερον ούτω ταύτα διηγείται η θεία Γραφή,  ημίν συγκαταβαίνουσα, ίνα ταύτης αξιωθέντες της συγκαταβάσεως, ανελθείν προς το ύψος εκείνο ισχύσωμεν >>!!!! Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός έπλασε το σώμα του ανθρώπου και το έκανε εις ψυχήν ζώσαν, που περιγράφει η θεία Γραφή, είναι συγκαταβατικός!!!! Περιγράφεται έτσι για την δική μας ασθένεια!!!!

Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει  ότι όσα λέγονται περί του Θεού ανθρωποπαθώς << συμβολικώς εστι λελεγμένα >>, έχουν δε υψηλότερο νόημα, αφού << απλούν το θείον και ασχημάτιστον >> Και επειδή η Γραφή λέγει ότι ενεφύσησεν ο Θεός στο πρόσωπο του ανθρώπου, ας δούμε την ερμηνεία περί του στόματος του Θεού, που κάνει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: << Στόμα δε και λαλιάν το ενδεικτικόν της βουλήσεως αυτού εκ του παρ’ ημίν δια στόματος και λαλιάς σημαίνεσθαι τα εγκάρδια νοήματα >>!!!!  Βέβαια άλλο είναι το στόμα και άλλο το εμφύσημα, αλλά το αναφέρω σαν ενδεικτικό, αφού υπάρχει μια σχέση και συνάφεια!!!! Γενικά, όπως λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όλα όσα σωματικώς έχουν διατυπωθή για τον Θεό, εκτός από αυτά που έχουν λεχθεί για την σωματική επιδημία του Λόγου, << κεκρυμμένην έχει τινά έννοιαν εκ των καθ’ ημάς τα υπέρ ημάς εκδιδάσκουσαν >>!!!!

Επομένως η ψυχή, όπως και το σώμα, είναι κτίσμα Θεού….!!!!

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το εμφύσημα αυτού του Θεού, λέγει ότι είναι << ου μόνον ανοίας αλλά και ατοπίας μεστός ο λόγος >> ότι το εμφύσημα στον Αδάμ ήταν η ψυχή και ότι μεταδόθηκε η ψυχή στο σώμα από την ουσία του Θεού!!!! Αν αυτό ήταν αληθινό τότε δεν θα ήταν σε άλλον σοφή και σε άλλον μωρά και ασύνετη, ούτε στον έναν θα ήταν ψυχή δικαία και στον άλλον ψυχή άδικη!!!! Η ουσία του Θεού << ου μερίζεται ουδέ  αλλοιούται, αλλ’ εστιν αναλλοίωτος >>!!!!Το εμφύσημα λοιπόν του Θεού ήταν η << του αγίου Πνεύματος ενέργεια >>!!!!  Όπως ο Χριστός είπε << λάβετε Πνεύμα άγιον >>, έτσι και το θείο εμφύσημα << ανθρωπίνως ακουόμενον, Πνεύμά εστι το προσκυνητόν και άγιον >>!!!!  Κατά τον άγιον, δεν είναι ψυχή ένα κομμάτι του Θεού, αλλά η ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος, που έκτισε και δημιούργησε ψυχή, χωρίς να γίνει αυτό ψυχή!!!! << Τούτο το Πνεύμα προελθόν, ουκ αυτό γέγονε ψυχή, αλλά ψυχήν έκτισεν∙ ουκ αυτό εις ψυχήν μετεβλήθη, αλλά ψυχήν εδημιούργησε∙ δημιουργόν γαρ το Πνεύμα το Άγιον, κοινωνεί τη δημιουργία του σώματος και τη δημιουργία της ψυχής. Πατήρ γαρ και Υιός και Πνεύμα Άγιον τη θεία δυνάμει δημιουργεί το πλάσμα >>!!!!

Ένα άλλο σημαντικό σημείο, που τονίζουν οι άγιοι Πατέρες, είναι ότι δεν έχουμε ύπαρξη του σώματος άνευ ψυχής ούτε και ύπαρξη ψυχής άνευ του σώματος!!!! Αμέσως μόλις δημιουργεί το σώμα ο Θεός, κτίζει και την ψυχή!!!! Ο άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης γράφει: << Ούτε γαρ σώμα προ της ψυχής υφίστατο, ούτε ψυχή προ του σώματος >>!!!! Ο δε άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός επιγραμματικά τονίζει, αντικρούοντας την άποψη του Ωριγένη, ότι << άμα δε το σώμα και η ψυχή πέπλασται, ου το μεν πρώτον, το δε ύστερον >>!!!! Η ψυχή και το σώμα δημιουργούνται ταυτόχρονα!!!!

Η ψυχή δεν υφίσταται προ της δημιουργίας του σώματος, αλλά κτίζεται μαζί με αυτό: << Την ψυχήν ούτε γαρ προϋφίσταται του σώματος∙ ούτε μεθυφίσταται∙ αλλ’ άμα τη τούτου γενέσει κτίζεται και αυτή >>!!!!

Ας το δουμε όμως κάπως αλλιώς το θέμα….δηλαδή ας πούμε ότι δεν υπάρχουν θεοί ή θεός ….!!!!

Η λέξη << ψυχή >> ( βγαίνει από το ρήμα << ψύχω >>, δηλ. << φυσώ >>, << πνέω >> ) κυριολεκτικά σημαίνει την << ψυχρή πνοή >>, δηλαδή την ύστατη ένδειξη της ζωής στο σώμα που γίνεται αισθητή από την αναπνοή ( απόδειξη!;! )!!!! Εντούτοις, από αρχαιοτάτων χρόνων ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει πολύ περισσότερα, ιδίως όσον αφορά στις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου και τη μετά θάνατον ζωή, με ειδικά το τελευταίο να έχει κυριαρχήσει στη θρησκεία και τη φιλοσοφία……!!!!  Λόγω των πολλών απόψεων για τη θρησκευτικό-φιλοσοφική σημασία της << ψυχής >>, οι ορισμοί που υπάρχουν είναι τουλάχιστον δεκάδες, αλλά ωστόσο ο συνηθέστερος είναι αυτός που ορίζει την ψυχή ως την άυλη ουσία του ανθρώπου η οποία αποτελεί την έδρα της προσωπικότητάς του, επιζεί μετά τον θάνατο του σώματος, όντας η ίδια αθάνατη, και στη συνέχεια μεταβαίνει είτε σε κάποια άλλη κατάσταση, σε άλλο τόπο, είτε σε κάποιο άλλο σώμα!!!! Είναι γεγονός ότι αυτός ο συνήθης ορισμός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πλατωνική ψυχολογία, δηλαδή μελέτη της ψυχής, η οποία, παρά τα κενά της, επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει τους στοχαστές, τους φιλοσόφους και τους θεολόγους!!!! Παρ’ όλα αυτά, οι απόψεις που εκτίθενται στα πλατωνικά έργα αποτελούν μια απόπειρα συστηματοποίησης και ανάπτυξης προ υπαρχουσών θεωριών, δεδομένου ότι τα ερωτήματα για τη φύση του ανθρώπου και τον θάνατο είναι πολύ παλαιότερα του Πλάτωνα και έχουν απασχολήσει ίσως όλους τους πολιτισμούς!!!!

Χμμμμ!!!! Καλό μέχρι εδώ έτσι!;! Μα για να δούμε παρακάτω:

Μα τελικά τι είναι η ψυχή!;!

Ψυχή ονομάζεται η υποθετική άυλη ουσία, που είναι ενωμένη με το σώμα και μέσα από την οποία εκφράζεται το πνευματικό στοιχείο της ύπαρξής μας ως πεμπτουσία με αιθερική προέλευση που ίσως δηλώνει θεϊκή καταγωγή ή απλός μεστή ως συμπαντική άυλη αόρατη δύναμη!!!! Δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο η ζωή εκδηλώνεται στον άνθρωπο!!!! Η ψυχή δεν είναι η αιτία της ζωής, αλλά είναι ο φορέας της ζωής!!!! Η λέξη ψυχή αναφέρεται συνήθως στους ανθρώπους οι λόγιοι οι πολλοί φιλόσοφοι δεν μιλάνε για τίποτα άλλο αφήνοντας ότι οτιδήποτε άλλο εκτός τον άνθρωπο δεν έχει ψυχή….. ( για μένα έχουν τα πάντα )!!!!

Οι αρχαίοι φιλόσοφοι όπως ο Αριστοτέλης και ο Ηράκλειτος, θεωρούσαν ότι η ψυχή είναι ύλη!!!! 

Ο Πλάτωνας, από την άλλη, υποστήριξε ότι η ψυχή προϋπάρχει του ανθρώπου, ζει και μετά από αυτόν και είναι η αρχή της σκέψης!!!! Η ψυχή  είναι άυλη, άφθαρτη κι αθάνατη!!!!

Η υλιστική άποψη, υποστηρίζει ότι η ψυχή δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό, που ονομάζουμε συνείδηση, η οποία δημιουργείται σιγά- σιγά στον άνθρωπο ανάλογα με την επίδραση του περιβάλλοντος, κατοικεί σε κάποια περιοχή του εγκεφάλου και παύει να υπάρχει μετά το θάνατο του ατόμου!!!!

Ψυχή ονομάζεται, επίσης, το σύνολο των ψυχικών και πνευματικών λειτουργιών του ανθρώπου!!!! Φαινόμενα (τα συναισθήματα) όπως η αγάπη, το μίσος, η χαρά, η θλίψη, η σύγχυση, το άγχος κλπ είναι οι συνήθεις εκδηλώσεις της ψυχής!!!!

Συναίσθημα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να συγκινείται!!!! Η σημασία του συναισθήματος για τον άνθρωπο είναι ουσιώδης για την ευτυχία, την δυστυχία και την  αντίληψη του για τον κόσμο!!!!

Σκέψη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να σχηματίζει σύνθετες έννοιες χρησιμοποιώντας  εικόνες και λέξεις, που σηματοδοτούν πράγματα, τρόπους, υπαρκτά ή φανταστικά δεδομένα, να συνθέτει τις εικόνες  ή τον εκφραζόμενο με την ομιλία λόγο!!!! << Σκέπτομαι άρα υπάρχω >> ήταν ο καρτεσιανός λόγος για την σκέψη  σε σχέση με την ύπαρξη!!!! Ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε ένας βιώνει τις διεργασίες της ψυχής διαφέρει από άτομο σε άτομο!!!!

Ας δουμε όμως και αυτό…:

Η ψυχή συνιστά την έδρα της προσωπικότητας και της υποστάσεως του ανθρώπου!!!! Είναι σαν τον κόσμο των ιδεών, δηλαδή απλή, νοερή, ασύνθετη και αιώνια!!!! Εφόσον η ίδια είναι αυτή που δίνει ζωή στο σώμα και ο χωρισμός της από αυτό, εκπεφρασμένα δηλώνει τον θάνατο για το σώμα, άρα διαθέτει αυτονομία ζωής!!!! Η ψυχή διαχωρίζεται στη νόηση, το συναίσθημα και την επιθυμία!!!! Η ψυχή ενώνει και συγκρατεί τα στοιχεία του σώματος!!!! Στη φύση της είναι αυτεξούσια, με δική της ενέργεια και τροπή, άρα είναι εθελότρεπτη, αφού είναι και κτιστή!!! ! Αποτελεί την ίδια τη ζωή!!!! Πνεύμα είναι μόνο ο θεός…!!!!

Ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ψυχή και στο πνεύμα του ανθρώπου!!;!! Μια όμως και πιάνουμε το θέμα πνεύμα ξανά γυρίζω λίγο στον θρησκευτικό τομέα!!!!

Απάντηση: 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ψυχής και πνεύματος!;! Η λέξη << πνεύμα >>, αναφέρεται μόνο στην άυλη πλευρά του ανθρώπου!!!! Η ανθρώπινη φυλή έχει πνεύμα, αλλά οι άνθρωποι δεν είμαστε πνεύμα!!!! Ωστόσο, στην Αγία Γραφή, μόνο οι πιστοί, αυτοί που κατοικούνται από το Άγιο Πνεύμα, λέγεται ότι είναι << πνευματικά ζωντανοί >> (Α` Κορινθίους 2:11, Εβραίους 4:12, Ιάκωβο 2:26). Οι άπιστοι είναι << πνευματικά νεκροί >> (Εφεσίους 2:1-5, Κολοσσαείς 2:13)!!!! Στα γραπτά του Παύλου το << πνεύμα >> είναι βασικό στην πνευματική ζωή των πιστών ( Α` Κορινθίους 2:14, 3:1, 15:45, Εφεσίους 1:3, 5:19, Κολοσσαείς 1:9, 3:16 )!!!! Το πνεύμα είναι το στοιχείο στον άνθρωπο που του δίνει την δυνατότητα να έχει μια στενή σχέση με τον Θεό!!!! Όποτε χρησιμοποιείται η λέξη << πνεύμα >>, αναφέρεται στην άυλη πλευρά του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένης της ψυχής!!!!
Η λέξη << ψυχή >> αναφέρεται όχι μόνο στην άυλη πλευρά του ανθρώπου αλλά επίσης στην υλική πλευρά!!!! Ενώ ο άνθρωπος έχει << πνεύμα >>, αντίθετα ο άνθρωπος είναι ψυχή. Στην πιο βασική της έννοια η λέξη << ψυχή >> σημαίνει << ζωή >>!!!!  Ωστόσο, η Αγία Γραφή πηγαίνει πέρα από τη << ζωή >> και σε πολλές άλλες περιοχές!!!! Μια από αυτές τις περιοχές είναι και η λαχτάρα του ανθρώπου για την αμαρτία ( Κατά Λουκά 12:26 )!!!! Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του αμαρτωλός και η ψυχή του είναι μολυσμένη σαν αποτέλεσμα. Είναι αρχή της ζωής να φεύγει τη στιγμή του φυσικού θανάτου ( Γένεση 35:18, Ιερεμίας 15:2 )!!!! Η << ψυχή >> όπως και το << πνεύμα >>, είναι το κέντρο πολλών πνευματικών και συναισθηματικών εμπειριών ( Ιώβ 30:25, Ψαλμός 43:5, Ιερεμίας 13:17 )!!!! Όποτε χρησιμοποιείτε η λέξη << ψυχή >>, μπορεί να αναφέρεται σε ολόκληρο το πρόσωπο, είτε είναι στη ζωή είτε μετά το θάνατο!!!!

Η << ψυχή >> και το << πνεύμα >> είναι παρόμοια στον τρόπο που χρησιμοποιούνται στην πνευματική ζωή του πιστού!!!! Διαφέρουν στο που αναφέρονται!!!! Η << ψυχή >> είναι η οριζόντια σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο!!!! Το << πνεύμα >> είναι η κάθετη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό!!!! Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι και τα δυο αναφέρονται στην άυλη πλευρά του ανθρώπου, αλλά μόνο το << πνεύμα >> αναφέρεται στο περπάτημα του ανθρώπου με τον Θεό. Η << ψυχή >> αναφέρεται στο περπάτημα του ανθρώπου στον κόσμο, και στον υλικό και στον άυλο!!!!

Μπορεί κάποιος να μου πει ότι έχει μπερδευτεί με όλα αυτά μα ας δουμε κάτι παραπάνω και συνεχίζουμε…:

 • “Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών” [ Λουκ. κα’ 19 ]
 • “Μη φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι. Φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεέννη” [ Ματθ. ι’28 ]
 • “Ος αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν. Ος δ’αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού, ευρήσει αυτήν” [ Ματθ. ιστ’24-25 ]
 • “Ος εάν ζητήση την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν, και ός εάν απολέση αυτήν, ζωγονήσει αυτήν” [ Λουκ. ιζ’32-33 ]
 • “Οστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι. Ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν. Ος δ’ αν αποτέλεση την ψυχήν αυτόύ ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος σώσει αυτήν. Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; Η τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;” [ Μαρκ. η’ 34-37 ]
 • “Τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; Η τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;” [ Ματθ. ιστ’26 ]
 • Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Η ασελγής γυναίκα γίνεται καλογριά ποθώντας τους άνδρες. Ο φλογερός άνδρας μπερδεμένος απ’ τα αισθήματα του φεύγει στο μοναστήρι. Σε μια ευπρεπή οικογένεια φωλιάζει ο εκφυλισμός και η ασωτία [ Χουν Τζι Τσεν ]
 • Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι ευτυχισμένος είναι μόνο εκείνος που εξουδετέρωσε κάποιες πλευρές της ψυχής του [ Σαμφόρ Ν. ]
 • Άνθρωποι που έχουν μικρές ψυχές, γενικά προξενούν μεγάλα δεινά Γκαίτε !!!!
 • Άνθρωπος: μια ψυχή επιβαρυμένη με ένα πτώμα Επίκτητος!!!!
 • Απ’ όλα τα αγαθά, που κατέχει ο άνθρωπος, το πιο ιερό, μετά τον Θεό, το πιο οικείο είναι η ψυχή Πλάτωνας!!!!
 • Από πού θα εμφανιστεί η αρμονία της ψυχής και του σώματος, αφού η ψυχή είναι πάντα έτοιμη να σώσει τον εαυτό της με αντίτιμο το κορμί Λετς Σ.!!!!
 • Από την καθαρή ψυχή, καλύτερο μέρος πάνω στη Γη δεν έχει ο Θεός Πυθαγόρας!!!!
 • Αυτό που κρύβουμε μέσα μας, είναι ανώτερο από το λάδι στο καντήλι και μας χορταίνει καλύτερα κι από το κρέας. Είναι η χαρά της καρδιάς, το φως των ματιών, η γρηγοράδα των ποδιών, η ασπίδα μπροστά στο στήθος [Νάγκαστ Κέμπρα]
 • Αυτός που μάχεται με τέρατα, να προσέχει μην τυχόν γίνει κι ο ίδιος τέρας. Αν κοιτάζεις για πολύ μέσα στην άβυσσο, σου αντιγυρίζει κι αυτή το βλέμμα Νίτσε!!!!
 • Αφού είναι αδύνατον να γίνεις εξωτερικά αυτό που θέλεις, τότε να γίνεις εσωτερικά αυτό που πρέπει Φραντσέσκο Πετράρκα!!!!
 • Αφού πλάσθηκες με θνητό σώμα, προσπάθησε να αφήσεις ανάμνηση της ψυχής σου Ισοκράτης!!!!
 • Βιάζεσαι να βγάλεις αμέσως απ’ το μάτι σου το σκουπιδάκι που σ’ ενοχλεί, αν όμως κάτι ενοχλεί την ψυχή σου, τη γιατρειά την αναβάλλεις για του χρόνου Οράτιος!!!!
 • Δεν έχεις ψυχή. Είσαι μια ψυχή. Ένα σώμα έχεις Κλάιβ Στέιπλς Λιούις!!!!
 • Δεν ζει χωρίς πατρίδες η ανθρώπινη ψυχή Κωστής Παλαμάς!!!!
 • Δεν συνηθίζω να επαινώ μια ψυχή που δύσκολα συγκινείται Σοφοκλής!!!!
 • Δεν υπάρχει ψυχικός πόνος τόσο δυνατός, που να μην είναι δυνατόν στο τέλος να παρηγορηθεί Λαφονταίν!!!!
 • Εάν δεν μπορείς να χτίσεις μια πόλη, χτίσε μια ψυχή Κουρδική παροιμία!!!!
 • Εάν θέλεις τα αγαθά της ζωής: ν’ αρνηθείς την ψυχή σου, αν θέλεις να διασώσεις την ψυχή σου: ν’ απαρνηθείς τα αγαθά της ζωής. Αλλιώς θα είσαι πάντα διχασμένος και δε θα έχεις ούτε το ένα ούτε το άλλο Επίκτητος!!!!
 • Είναι προτιμότερο να βρεθεί κανένας ανάμεσα σε κόρακες, παρά σε κόλακες, γιατί οι πρώτοι καταστρέφουν το σώμα του πεθαμένου, ενώ οι δεύτεροι την ψυχή του ζωντανού Αντισθένης!!!!!
 • Είναι τρία αυτά για τα οποία κάθε άνθρωπος ενδιαφέρεται. Τρίτο και τελευταίο είναι η φροντίδα για το σώμα και πρώτο η φροντίδα για την ψυχή Πλάτων!!!!
 • Εκείνοι που ανησυχούν για το εξωτερικό τους, συνήθως δεν σκοτίζονται για το εσωτερικό τους [Σοϊλεμεζίδης Γ.]
 • Εκείνοι που βλέπουν τη διαφορά μεταξύ της ψυχής και του σώματος δεν έχουν ούτε το ένα ούτε το άλλο Ουάιλντ Ο.!!!!!
 • Ένα όμορφο κορμί μπορεί να προσελκύσει πραγματικούς θαυμαστές ή θαυμάστριες, όμως για να τους συγκρατήσεις χρειάζεται η ομορφιά της ψυχής Κόλτον Κ.!!!!
 • Ένα τοπίο δεν είναι, όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο απλώς σύνολο γης, φυτών και υδάτων. Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη Ελύτης Ο.!!!!
 • Ένας άντρας με ψυχή, πάντοτε πλειοψηφεί Τζάκσον Άντριου!!!!
 • Ένας σοφός μπορεί να φτάσει στην αλήθεια. Την ομορφιά, τη φτάνει η ευαίσθητη ψυχή. Είναι πλασμένη η μία στην άλλη Σίλερ Φρίντριχ!!!!
 • Η αληθινή ουσία της ψυχής, η αχρωμάτιστη και ασχημάτιστη και ανέγγιχτη είναι θεατή μόνον από τον κυβερνήτη της ψυχής, που είναι ο νους Πλάτωνας!!!!
 • Η άνεση και η ανάπαυση αποχαυνώνουν και χαλαρώνουν την δύναμη της ψυχής. [Φώτιος Μεγάλος]
 • Η ανθρώπινη ψυχή έχει μεγαλύτερη ανάγκη από το ιδανικό, παρά από το πραγματικό. Με το πραγματικό ζεις, με το ιδανικό υπάρχεις. Λοιπόν, θέλετε να λογαριάσουμε τη διαφορά; Τα ζώα ζουν, οι άνθρωποι υπάρχουν Βίκτωρ Ουγκώ!!!!
 • Η ανθρώπινη ψυχή έχει περισσότερη ανάγκη του ιδανικού παρά του πραγματικού. Με το πραγματικό υπάρχει, με το ιδανικό ζει. Θέλετε, λοιπόν, να δούμε τη διαφορά; Τα ζώα υπάρχουν, οι άνθρωποι ζουν [Τσάτσος Κ.]
 • Η ασθένεια του σώματος είναι φάρμακο για την ψυχή Ισπανική παροιμία!!!!
 • Η γη μεταβάλλεται, αλλά η ψυχή και ο Θεός μένουν [Μπράουνινγκ]
 • Η γλυκειά φωνή είναι τροφή της ψυχής Σααντί Σιραζί!!!!
 • Η ελευθερία της σκέψης είναι η ζωή της ψυχής Βολταίρος!!!!
 • Η ευδαιμονία δεν βρίσκεται ούτε στα κοπάδια ούτε στο χρυσάφι, μα στην ψυχή που ‘ναι κατοικία του Θεού. Δημόκριτος!!!!
 • Η θλίψη συντείνει στην καλλιέργεια της ψυχής [Μπανκρόφτ]
 • Η μεγάλη αρρώστια της ψυχής είναι να επιθυμείς τα αδύνατα Βίας!!!!
 • Η μεγαλοπρέπεια της ψυχής αποκαλύπτεται όχι στις μεγάλες στιγμές, αλλά μέσα στην καθημερινότητα Μισέλ ντε Μονταίν!!!!
 • Η μεγαλοπρέπεια του κόσμου πάντα βρίσκεται σε συμφωνία με το μέγεθος της ψυχής εκείνου που αγναντεύει αυτόν τον κόσμο. Ο μεγαλόψυχος άνθρωπος έχει τον παράδεισο πάνω στη γη, ο κακός ήδη ζει μέσα στην κόλαση Χάινριχ Χάινε!!!!
 • Η μορφή είναι εικόνα της ψυχής Κικέρων!!!!
 • Η μουσική είναι η κίνηση του ήχου να φτάσει την ψυχή και να της δείξει την αρετή Πλάτων!!!!
 • Η ομιλία είναι ο κήρυκας της ψυχής Αλκουίνος!!!!
 • Η όψη είναι ο καθρέφτης της ψυχής και τα μάτια δείχνουν τις προθέσεις της Κικέρων!!!!
 • Η παιδεία είναι δύναμη θεραπευτική της ψυχής Πλάτων!!!!
 • Η παιδεία είναι πανηγύρι της ψυχής, διότι σ’ αυτήν υπάρχουν πολλά θέματα και ακούσματα της ψυχής Σωκράτης!!!!
 • Η παραγωγή των ψυχών είναι το μυστικό της αβύσσου Ουγκώ!!!!
 • Η πονηρία είναι ασθένεια της ψυχής Πλάτων!!!!
 • Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι ανάγκη της ψυχής Γέρων Παΐσιος!!!!
 • Η προσοχή είναι η μοναδική πόρτα για την ψυχή μας [Ουσίνσκι Κ.]
 • Η σάρκα είναι στάχτη, η ψυχή είναι φλόγα Βίκτωρ Ουγκώ!!!!
 • Η σιγουριά όλων των μικρόψυχων είναι ότι η καταστροφή (των άλλων;) αποτελεί την πιο ακριβή ένδειξη της γενναιότητας και της ισχύος [Βοβενάργκ Λ.]
 • Η συζήτηση που γίνεται μέσα στην ψυχή με τον εαυτό της ονομάστηκε διάνοια Πλάτων!!!!
 • Η ψυχή δεν μαθαίνει, μόνο ξαναθυμάται αυτά που πάντα ήξερε [Γκαφίρ Ντ.]
 • Η ψυχή είναι αθάνατη διότι το αεικίνητο είναι αθάνατο Πλάτων!!!!
 • Η ψυχή είναι δυνατή και σοφή κι όμορφη, κι ο σπόρος της θείας δύναμης είναι ακόμα μέσα μας. Είμαστε Θεοί, Άγιοι, Ήρωες, φτάνει να το θέλουμε [Μ. Άρνολν]
 • Η ψυχή είναι ένα πουλί που πετάει μέσα από τις ζωές [Κρότοφ Β.]
 • Η ψυχή είναι Θεός που βρήκε καταφύγιο στο σώμα του ανθρώπου Σενέκας!!!!
 • Η ψυχή είναι τέλεια, όταν είναι έντιμη [Δημητρακαρέας Π.]
 • Η ψυχή έχει κάποια μαντική δύναμη Πλάτων!!!!
 • Η ψυχή μου κραυγάζει και όλα τα έργα μου είναι απλά ένα σχόλιο για αυτήν την κραυγή Νίκος Καζαντζάκης!!!!
 • Η ψυχή πάντα πρέπει να μένει ανοιχτή, έτοιμη να δεχτεί την εμπειρία που θα την οδηγήσει σε έκσταση Έμιλι Ντίκινσον!!!!
 • Η ψυχή ποτέ δεν γερνά Λογκφέλοου!!!!
 • Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη κι άφθαρτη Πλάτωνας!!!!
 • Η ψυχή του ανθρώπου πάνω από κάθε τι άλλο από τα ανθρώπινα, μετέχει του θείου Σωκράτης!!!!
 • Η ψυχή χωρίς φαντασία, είναι σαν αστεροσκοπείο χωρίς τηλεσκόπιο Χάριετ Μπίτσερ Στόου!!!!
 • Η ωραιότερη μουσική της ψυχής: η καλοσύνη Ρομαίν Ρολάν!!!!
 • Καλό όνομα είναι το κόσμημα της ψυχής Σαίξπηρ!!!!
 • Μ’ αρέσει εκείνος που η ψυχή του είναι πιο βαθιά απ’ την πληγή του Μάρω Βαμβουνάκη!!!!
 • Μάθε να ψάχνεις τη μοναχικότητα. Η μοναχικότητα είναι ο καλύτερος φύλακας της ψυχής. Η μοναχικότητα σου δίνει τα πάντα. Από τη μοναχικότητα βγαίνει η δύναμη και η εντιμότητα [Ροζάνοφ Βασίλι Βασίλιεβιτς]
 • Με τις λιχουδιές, τα μπισκότα και τις καραμέλες δεν είναι δυνατόν να μεγαλώσεις ένα γερό παιδί. Όπως και η σωματική τροφή, η ψυχική πρέπει να είναι απλή και θρεπτική. [Σούμαν Ρ.]
 • Μόνο στον τάφο θα συνυπάρξουν αρμονικά το σώμα και η ψυχή. Ποτέ πριν [Μάγιερ Κόνραντ]
 • Μόνο ψυχή καθαρή από πονηρές πράξεις και σκέψεις δίνει στη ζωή ευδία και γαλήνη Πλούταρχος!!!!
 • Μπορεί να ταξιδέψουμε σ’ ολόκληρο τον κόσμο, για να βρούμε την ομορφιά και τη γαλήνη, αλλά αν δεν την κουβαλάμε μέσα μας, δεν πρόκειται ποτέ και πουθενά να τη συναντήσουμε Ραλφ Γουάλντο Έμερσον!!!!
 • Να φροντίζεις το σώμα σου! Η ψυχή έτσι κι αλλιώς είναι αθάνατη [“Πσεκρούϊ”]
 • Ξεχνάω ποιος ήταν εκείνος που σύστησε στους ανθρώπους, για το καλό της ψυχής τους , να κάνουν κάθε μέρα δύο πράγματα που αντιπαθούν Ουίλιαμ Σόμερσετ Μομ!!!!
 • Ο άνθρωπος χρειάζεται τις δυσκολίες: είναι απαραίτητες για την υγεία Καρλ Γιουγκ!!!!
 • Ο Θεός δεν έχει καλύτερη κατοικία πάνω στη γη, από την καθαρή ψυχή Πυθαγόρας!!!!
 • Ο φθόνος είναι το έλκος της ψυχής Σωκράτης!!!!
 • Ο χρόνος είναι η ζωή της ψυχής [Λογκφέλοου Χ.]
 • Ο χρόνος είναι η ζωή της ψυχής [Μπερντιάεφ Ν.]
 • Ό,τι σας ζητούν να δίνετε. Ψυχές μόνο να γλιτώνετε Κοσμάς ο Αιτωλός!!!!
 • Οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα, τα πιο παράλογα, μόνο και μόνο για να αποφεύγουν μια ματιά στη δική τους ψυχή Καρλ Γιουνγκ!!!!
 • Οι άνθρωποι που ζούνε μέσα σε γυάλινα σπίτια δεν πρέπει να πετάνε πέτρε [Παλιά Παροιμία]
 • Οι άτυχοι αναζητούν μακριά το καλό, την πηγή του οποίου μεταφέρουν μέσα τους Όσσο!!!!
 • Οι γενναίες ψυχές ευχαριστούνται περισσότερο στην ικανοποίηση της συνειδήσεως, παρά στο θόρυβο της φήμης Πλίνιος!!!!
 • Οι σκέψεις είναι τα φτερά της ψυχής. [Μπουάστ Π.]
 • Όλοι οι κόποι του ανθρώπου είναι για το στόμα και η ψυχή του μένει νηστική Σολομών!!!!
 • Όλων των ανθρώπων οι ψυχές είναι αθάνατες, αλλά των δικαίων οι ψυχές είναι αθάνατες και θείες Σωκράτης!!!!
 • Όπως το σώμα έχει ανάγκη από υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη από καθημερινή υπόμνηση και τροφή πνευματική Ιωάννης Χρυσόστομος!!!!
 • Όσο περισσότερο σκέφτομαι, τόσο περισσότερο δυο πράγματα γεμίζουν την ψυχή μου με μεγάλο θαυμασμό και ευλάβεια που αυξάνεται: ο έναστρος ουρανός πάνω μου και ο ηθικός νόμος μέσα μου. Ιμμάνουελ Καντ!!!!
 • Όταν η ψυχή δεν είναι στεναχωρημένη, μια μέρα ισοδυναμεί με χίλιους αιώνες, ενώ όταν οι σκέψεις είναι πλατιές η μικρή καλύβα χωράει όλο το σύμπαν. [Χουν Τζι Τσεν ]
 • Όταν το σώμα εξασθενίσει, εξασθενεί παράλληλα και η ψυχή Σωκράτης!!!!
 • Οτιδήποτε είναι όμορφο μέσα σου, κρύβε το, ποτέ μην το φανερώσεις Όσσο!!!!
 • Ούτε η Γη ανθίζει χωρίς βροχή, ούτε η ψυχή χωρίς δάκρυα Αλφρέ ντε Μυσσέ!!!!
 • Παιδεία είναι η δύναμη που καλλιεργεί την ψυχή Πλάτωνας!!!!
 • Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου Διονύσιος Σολωμός!!!!
 • Παράξενο, αλλά… τις μεγάλες ψυχές γέννησαν η φτώχεια και η δυστυχία. Η ευημερία και η γαλήνη έφεραν μόνο τη παχυσαρκία και την αδιαφορία [Σοϊλεμεζίδης Γ.]
 • Πνίξε το φίδι της αμφιβολίας στην ψυχή σου, λειώσε τα σκουλήκια του φόβου στην καρδιά σου. Τότε και τα βουνά ακόμα θα παραμερίσουν απ’ το διάβα σου [Κ. Σερεντί]
 • Ποιος αμφιβάλλει ότι ο άνθρωπος κρύβει μέσα του μια άβυσσο τόσο βαθιάα, που μένει κρυφή κι από τον ίδιο; Άγιος Αυγουστίνος!!!!
 • Πολλοί ειν’ εκείνοι που σηκώνουν το κεφάλι τους πάνω απ’ τις βουνοκορφές, αλλά η ψυχή τους παραμένει χωμένη στη σκοτεινιά των σπηλαίων Χαλίλ Γκιμπράν!!!!
 • Πρέπει να μεγαλώσεις από μέσα προς τα έξω. Κανένας δεν μπορεί να σε διδάξει, κανένας δεν μπορεί να σε κάνει υψηλόφρονα. Ο μόνος δάσκαλος είναι η ψυχή σου Σουάμι Βιβεκανάντα!!!!
 • Προτίμησε να ‘χεις δύναμη περισσότερη στην ψυχή παρά στο σώμα Πυθαγόρας!!!!
 • Σιγή και μοναξιά είναι οι καλύτεροι φίλοι της ψυχής [Κλεάνθης]
 • Σιγή και μοναξιά είναι οι καλύτεροι φίλοι της ψυχής [Λονγκφέλλοου Χ.]
 • Στην αληθινή αγάπη, η ψυχή περιβάλλει το σώμα και όχι το σώμα την ψυχή Νίτσε!!!!
 • Στου χρόνου τα φτερά πετούν οι πόνοι της ψυχής Αλέξανδρος Κ. Σούτσος!!!!
 • Τα δάκρυα για την ψυχή είναι σαν το σαπούνι για το σώμα [Εβραϊκή παροιμία]
 • Τα δάκρυα καθαρίζουν το ειδεχθές της ψυχής Γρηγόριος ο Παλαμάς!!!!
 • Τα μεγάλα πνεύματα πάντα αντιμετωπίζουν βίαιες αντιδράσεις από υποδεέστερα μυαλά Άλμπερτ Αϊνστάιν!!!!
 • Τα μεν σώματα έχουν γίνει εκ φύσεως να μεγαλώνουν με συμμετρικούς κόπους, η δε ψυχή με ηθικούς λόγους Ισοκράτης!!!!
 • Τα μεν σώματα καλλιεργούνται με την ανάλογο γυμναστική, οι δε ψυχές με την κατάλληλη και καλή διδασκαλία Ισοκράτης!!!!
 • Τα όπλα δε χαλάνε την ψυχή, ούτε η φωτιά την καίει, σκουριά δεν πιάνει απ’ το νερό, αγέρας δε τη σβήνει [Μπαγκαβάτ Γκιτα (α’ ή β’ αιώνας)]
 • Τα πλούτη της ψυχής δεν παρουσιάζουν διακυμάνσεις στο χρηματιστήριο αξιών [Σφυρή Ε.]
 • Τα χρώματα είναι τα πλήκτρα, τα μάτια είν’ η αρμονία κι η ψυχή είναι το πιάνο με τις χορδές του. Ο καλλιτέχνης είναι το χέρι που παίζει τ’ όργανο κι αγγίζοντας το ‘να ή τ’ άλλο πλήκτρο, δονεί τη ψυχή. Βασίλι Καντίνσκι!!!! (Για το πνευματικό στην Τέχνη)
 • Τεχνητή καρδιά, τεχνητή διάνοια… Έτσι, βήμα βήμα πλησιάζουμε στην δημιουργία τεχνητής ψυχής [Κασέγεφ Ε.]
 • Τη στιγμή που η ανθρωπότητα έχασε την ψυχή ο κόσμος γέμισε ψυχολόγους [Αμανατίδου Ντ.]
 • Τηλεόραση: παραβάν πίσω απ’ το οποίο κρύβεται κανείς για να μη βλέπουν τη γύμνια της ψυχής του [Σοϊλεμεζίδης Γ.]
 • Την ψυχή σου να περιποιείσαι σαν ηγεμόνα, και το σώμα να μεταχειρίζεσαι σαν στρατιώτη Κλείταρχος!!!!!
 • Την ώρα που οι άλλοι αγοράζουν ακριβά τα αντικείμενα των απολαύσεων τους, εγώ προμηθεύομαι, χωρίς καμία δαπάνη, τις χαρές της ψυχής, που είναι άπειρα πιο καθαρέςΞενοφών!!!!
 • Τίποτα άλλο δεν αποκαλύπτει τόσο το πλούτο της ψυχής, όσο οι χρονίως άδειες τσέπες [Μάμτσιτς Μ.
 • Το αεράκι που φυσά στην ψυχή λυγίζει τους κλώνους της ιτιάς, μα οι βράχοι μένουν ασάλευτοι Σααντί Σιραζί!!!!
 • Το άρωμα της ψυχής είναι η ανάμνηση Γεωργία Σάνδη!!!!
 • Το γέλιο από την άποψη της πυροτεχνικής είναι τα βεγγαλικά της ψυχής [Μπίλιγκς Τζ.]
 • Το θανάσιμο τρίλημμα είναι: να σώσεις το τομάρι σου, την υστεροφημία σου, ή την ψυχή σου [Χορόσκελης Δ.]
 • Το κάλλος της ψυχής είναι άξιο μεγαλύτερης τιμής από το κάλλος του σώματος Πλάτων!!!!
 • Το μυαλό χαλιναγωγεί τις επιθυμίες της ψυχής Πεισίστρατος!!!!
 • Το πιο ήσυχο μέρος, όπου ο άνθρωπος μπορεί να απομονωθεί είναι η ψυχή του. Όσο μπορείς πιο συχνά να διαφεύγεις σ’ αυτό το μέρος και να αντλείς απ’ εκεί καινούριες δυνάμεις Μάρκος Αυρήλιος!!!!
 • Το σώμα είναι ο τάφος της ψυχής Πλάτων!!!!
 • Το σώμα είναι όργανο της ψυχής, η δε ψυχή το όργανο του Θεού Ανάχαρσις!!!!
 • Το σώμα σου δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα γκαράζ, όπου έχεις αποθέσει προσωρινά την ψυχή σου [Ντυέρ Γ.]
 • Το σώμα το λειώνει η τεμπελιά και την ψυχή η αδιαφορία Ευσέβιος!!!!
 • Τόσο πιο μεγάλη είναι η αγαλλίαση της ψυχής για μια καλή πράξη, όσο περισσότερο υποφέραμε για να κάνουμε αυτή την πράξη Βασίλειος ο Μέγας!!!!
 • Τουρισμός: επιτυχημένη απόπειρα να αντικαθιστούν το μοναδικό δρόμο εξέλιξης της ψυχής με τρόπο μετάθεσης του σώματος [Ντίμα Ντ.]
 • Υπάρχει μια θεότητα μέσα στα στήθη μας Οβίδιος!!!!
 • Υπάρχουν πλήθος σώματα, αλλά τόσο λίγες ψυχές [Γ. Ριντλ]
 • Ψυχοθεραπευτής; Τι κατάντια να πρέπει να πληρώνεις για να ανοίξεις την καρδιά σου, να πληρώνεις για να σε συμπαθούν, να σε αφουγκράζονται, να σου δίνουν σημασία, να σου συμπαραστέκονται.. Μάρω Βαμβουνάκη!!!!
 • Βάλε πνεύμα, βάλε αγωνία, βάλε άγχος-προπάντων άγχος!-Ψυχή ; -Ούτε ψύχα! Ξεπερασμένη << ντεμοντέ >> αυτή…….Ηρακλής Αποστολίδης!!!!

Θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο τόσα πολλά ρητά!;! Ειδικά από θεότητες, φιλοσόφους, λόγιους, καλλιτέχνες, συγγραφείς, κτλ. κτλ.….!!!! Μα για να καταλάβετε πρέπει πολύ να το σκαλίσετε…ας συνεχίσουμε:

Βαθιά μές στην καρδιά τους οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να τους καταλαβαίνουν και να τους αγαπούν. – Βούδας!!!!

Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, αλλά όπως είμαστε. – Ταλμούδ!!!!

Δεν μας ενοχλεί το τι μας συμβαίνει, αλλά το τι θεωρούμε ότι μας συμβαίνει. – Επίκτητος!!!!

Εάν θέλετε να σας χαμογελάσει η ζωή, πρώτα χαρίστε της, την καλή διάθεσή σας. – Μπαρούχ Σπινόζα!!!!

Η αδιαμφισβήτητη απόδειξη σοφίας είναι η συνεχώς καλή διάθεση. – Ντε Μονταίν!!!!

Η αίσθηση του χιούμορ είναι δείκτης ψυχολογικής ισορροπίας…… λένε οι ψυχίατροι!!!! Το θέμα όμως με αυτούς είναι ότι δεν πιστεύουν στην ψυχή!!!! Saman lycan!!!!

Η μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του, αλλάζοντας τρόπο σκέψης. – Ουίλλιαμ Τζέιμς!!!!

Η προσωπικότητα (ΕΓΏ) διαμορφώνεται από τις παρορμήσεις (ένστικτο) και από το Υπερεγώ (κοινωνικές επιδράσεις) – Σίγκμουντ Φρόιντ!!!!

Κάποτε, μια κραυγή είναι καλύτερη από ένα επιχείρημα. – Ραλφ Γουάλντο Έμερσον!!!!

Να ξέρεις να κυβερνάς τη διάθεσή σου, γιατί αν δεν υπακούει, τότε διατάζει. – Οράτιος!!!!

Ο Αμερικανός ψυχολόγος Ρόμπερτ Στέρνμπεργκ (γεν.1949) ανέπτυξε τη θεωρία της τριαδικής αγάπης, με στόχο τη μέτρηση και το χαρακτηρισμό της αγάπης που αισθάνονται δύο άνθρωποι!!!! Υπολόγισε τα αισθήματα του ενός προσώπου για το άλλο, χρησιμοποιώντας τρεις παραμέτρους -οικειότητα, πάθος και πίστη- και περιέγραψε τα διάφορα είδη αγάπης, σύμφωνα με τις αναλογίες των τριών αυτών στοιχείων!!!! Για παράδειγμα, ονόμασε μια σχέση βασισμένη στην οικειότητα μόνο ως φιλία, μια βασισμένη στο ερωτικό πάθος ως παραφορά, και αποκάλεσε τη σχέση που βασίζεται μόνο στην πίστη του ζευγαριού, χωρίς οικειότητα και πάθος, κενή αγάπη!!!! Στο άλλο άκρο της κλίμακας, ο Στέρνμπεργκ, ονόμασε τη σχέση που βασίζεται σε υψηλές αναλογίες και των τριών παραμέτρων, τέλεια αγάπη -η πιο ολοκληρωμένη μορφή αγάπης!!!! Οι σχέσεις όμως αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου και η πρόκληση είναι όχι μόνο να βρούμε, αλλά και να κρατήσουμε την τέλεια αγάπη. – Ρόμπερτ Στέρνμπεργκ!!!!

Ο πλούτος δεν είναι παρά μια υλική απόδειξη της ανασφάλειας. – Μιχαλοπούλου Α.!!!!

Οι άνθρωποι δεν παθαίνουν ψυχικές διαταραχές από τα πράγματα, αλλά από τις ακραίες και άκαμπτες απόψεις τους για τα πράγματα. – Επίκτητος!!!!

Οι περισσότεροι άνθρωποι δε θέλουν στ’ αλήθεια την ελευθερία, γιατί η ελευθερία συνεπάγεται υπευθυνότητα και οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τις ευθύνες. – Σίγκμουντ Φρόιντ!!!!

Όποιος τραγουδάει και γελάει, χρειάζεται γιατρό. – Άλφρεντ Άντλερ!!!! ( Πράγματι τέλειο )

Οποιοσδήποτε θέλει να γίνει πρόεδρος, θα πρέπει να πάει να τον κοιτάξει ψυχίατρος. – Χάριμαν Α.!!!!

Όταν η λύπη είναι πρόσφατη, κάθε προσπάθεια για να ξεχαστεί εξοργίζει. – [Τζόνσον]

Όταν η ψυχή δεν είναι στεναχωρημένη, μια μέρα ισοδυναμεί με χίλιους αιώνες, ενώ όταν οι σκέψεις είναι πλατείες η μικρή καλύβα χωράει όλο το σύμπαν. – Χουν Τζι Τσεν!!!!

Όταν ο Βούδας μιλούσε για βάσανα, δεν εννοούσε τα επιφανειακά τραύματα και τις αρρώστιες, αλλά τον πόνο της ανικανοποίητης φύσης μας!!!! ¨Ασχετα με το τι έχεις, πάντα θέλεις περισσότερα και καλύτερα!!!! Αυτή η άσβεστη πλεονεξία είναι ένα βάσανο, μια διαρκής ψυχικής απογοήτευσης ……………ΛΑΜΑ!!!!

Πολύ λίγο χρειάζεται για να καταστρέψεις έναν άνθρωπο: αρκεί να του πεις, ότι το έργο στο οποίο έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του είναι άχρηστο. – Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι!!!!

Στον Σίγκμουντ Φρόιντ αποδίδεται η ανακάλυψη του ασυνείδητου, νοητικού κρυψώνα μύχιων μνημών και επιθυμιών που επηρεάζουν τις σκέψεις και τις πράξεις μας με τρόπους που δεν ελέγχουμε!!!! Κι άλλοι όμως διανοητές πριν από αυτόν είχαν αντιληφθεί το πλούσιο υπόστρωμα κάτω από το επίπεδο του συνειδητού!!!! Η θάλασσα είναι η τέλεια προσομοίωση: το συνειδητό είναι η επιφάνεια, ηλιόλουστη και συννεφιασμένη, τρικυμισμένη και ήρεμη!!!! Από κάτω απλώνονται βάθη απροσμέτρητα!!!! Μπορούν να καταγραφούν με διάφορους τρόπους, ίσως ποτέ όμως πλήρως!!!! Ο διαλογισμός μπορεί να μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε αυτές τις περιοχές και να φτιάξουμε το δικό μας εσωτερικό χάρτη. – Σίγκμουντ Φρόιντ!!!!

Τελείωσε η μέρα σου, τελείωσε και σύ μαζί της. Έκανες ό,τι μπορούσες. Κάποια λάθη και ανοησίες σίγουρα τα έκανες, όμως ξέχασέ τα το συντομότερο. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Ξεκίνησέ την όμορφα και γαλήνια με τη διάθεσή σου ανεπηρέαστη απ’ τα παλιά σου λάθη. – Ραλφ Γουάλντο Έμερσον!!!!

Τη στιγμή που η ανθρωπότητα έχασε την ψυχή ο κόσμος γέμισε ψυχολόγους. – Αμανατίδου Ντ.!!!!!!!

Τίποτα δεν αλλάζει, αν πριν δεν το αποδεχτούμε. Οι επικρίσεις είναι καταπιεστικές, δε σε απελευθερώνουν. – Καρλ Γιουνγκ!!!!

Τίποτα στον κόσμο δεν είναι τόσο φοβερά μεταδοτικό, όσο η κακή διάθεση. – Κάρολος Ντίκενς!!!!

Το κακό με το σύμπλεγμα κατωτερότητας είναι πως το έχουν οι λάθος άνθρωποι. – Άλεκ Γκίνες!!!!

Τι είπαν κάποιοι ψυχίατροι για αυτό:

Μην ξεχνάμε ότι η Ψυχιατρική είναι μια ιατρική ειδικότητα επίσημα αφιερωμένη στην θεραπεία, στην μελέτη και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών χωρίς να έχουν ιδέα το τι είναι η ψυχή!!!! Φανταστείτε ότι το 99% των ψυχίατρων δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής!!!!

 

 • Παθολόγος: Ξέρει πολλά, κάνει λίγα. Χειρουργός: Ξέρει λίγα, κάνει πολλά. Ψυχίατρος: Δεν ξέρει τίποτε, δεν κάνει τίποτε.
 • Ψυχιατρεία: όταν πληρώνεις 40 δολάρια την ώρα για να παραπονιέσαι κατά του εαυτού σου Όρμπεν Ρ.!!!!

 

Μπορεί ο καθένας να βγάλει κάποια συμπεράσματα μέχρι εδώ αλλα όλα είναι θεωρίες να μην το ξεχνάμε αυτό!!!!

Ας δουμε όμως τι είναι η ψυχή κατά τον Αριστοτέλη:

Χρησιμοποιώντας τα λόγια του Αριστοτέλη, το συμπέρασμα αυτό – που καλό είναι να το γράψουμε με οδοντόπαστα στον καθρέφτη του λουτρού μας – έχει ως εξής:
<< Ότι μεν ούν ουκ έστιν η ψυχή χωριστή του σώματος, ή μέρη τινά αυτής – ή μεριστή πέφυκεν – ουκ άδηλον  >> ( Περί ψυχής, 413a4-6 )!!!!

Επαναλαμβάνω την ελεύθερη απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα:

<< Είναι λοιπόν φανερό ότι η ψυχή δεν υπάρχει χωριστά από το σώμα ούτε και κανένα από τα μέρη της, αν από τη φύση της αποτελείται από μέρη >>!!!!

Εδώ βλέπουμε τον Αριστοτέλη να κατεδαφίζει την αντίληψη του Πλάτωνα, ο οποίος ήθελε την ψυχή να είναι όχι μόνο χωριστή από το σώμα, αλλά και αθάνατη!!!! Όμως ανακύπτει το εύλογο ερώτημα: << Ποια είναι η δραστηριότητα της ψυχής έξω από το φυσικό σώμα!!; !!!>>

Απάντηση:

Να χαϊδεύει τη μαϊμού, που ο Πλάτωνας την ονομάζει << Αγαθό >>!!!! Όμως μέσα στο σώμα η ψυχή έχει πολλές δουλειές να κάνει:

Έχει να θρέψει το σώμα, να το αυξήσει, να το μπλέξει σ’ ερωτοσμίξιμο, να το φθείρει και να τελικά το στείλει στα σκουλήκια!!!! Έξω από το φυσικό σώμα η ψυχή είναι αναγκασμένη να περάσει στην αιώνια ανεργία – και η άνεργη ψυχή είναι άχρηστη ψυχή!!!!

Η σκέψη του Αριστοτέλη, που την έχω υιοθετήσει από τη μέρα που γνώρισα τον Σταγιρίτη σοφό, είναι πολύ απλή!!!! Αν το τσεκούρι ήταν άνθρωπος, τότε η ψυχή του τσεκουριού θα ήταν η κόψη, και το σώμα του θα ήταν το μέταλλό του!!!! Η κόψη του τσεκουριού είναι αυτή που κάνει το τσεκούρι να είναι πραγματικό τσεκούρι, και το πραγματικό τσεκούρι είναι αυτό που μπορεί να κόβει!!!! Κόψη και μέταλλο είναι άρρηκτα δεμένα, αλλά είναι η κόψη που δίνει στο μέταλλο τον χαρακτήρα ( το είδος, τη μορφή ) του τσεκουριού!!!! Χωρίς την κόψη, δεν υπάρχει τσεκούρι: υπάρχει μόνο μέταλλο!!!!

Φανταστείτε τώρα το μέταλλο του τσεκουριού ( το «σώμα» του ) να έχει σκουριάσει, να έχει λιώσει, να έχει γίνει χώμα!!!! Άραγε υπάρχει περίπτωση να έχει σωθεί η κόψη του διαλυμένου τσεκουριού!!;!! Ασφαλώς όχι!!!! Με τη διάλυση του μετάλλου του τσεκουριού, διαλύεται και η κόψη του!!!! Πολύ ευνόητο!!!!

Ερχόμαστε τώρα στον άνθρωπο!!!! Η ανθρώπινη ψυχή είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να είναι πραγματικός άνθρωπος, και ο πραγματικός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να θρέφεται, να μεγαλώνει, ν’ αφήνει απογόνους και να πεθαίνει!!!! Χωρίς την ψυχή το ανθρώπινο σώμα είναι ένα άγαλμα ή μια μούμια!!!! Ψυχή και σώμα είναι άρρηκτα δεμένα, αλλά είναι η ψυχή που δίνει στο φυσικό σώμα τη μορφή και ιδιαιτερότητα του ζωντανού ανθρώπου!!!!

Έρχεται όμως η αναπόδραστη στιγμή που ο άνθρωπος πεθαίνει και το φυσικό του σώμα διαλύεται!!!! Ε, λοιπόν, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική αναγκαιότητα που να μας σπρώχνει στο συμπέρασμα ότι η ψυχή εξακολουθεί να υπάρχει έξω από το διαλυμένο σώμα!!!! Σώμα και ψυχή διαλύονται την ίδια στιγμή, όπως διαλύονται μαζί η κόψη και το μέταλλο του τσεκουριού!!!!

Στο σημείο αυτό, ακούμε κάποιους ν’ αντιλέγουν:

<< Μα, άλλο πράγμα το τσεκούρι, άλλο ο άνθρωπος!!!! Η ψυχή του ανθρώπου είναι κάτι το ζωντανό, κάτι που χαίρεται και που λυπάται, κάτι που ερωτεύεται και που ονειρεύεται, κάτι που μισεί κι εχθρεύεται…!!!! >>

Λάθος!!!! Δεν είναι έτσι!!!! Δεν είναι η ψυχή που χαίρεται και που λυπάται, αλλά ο ζωντανός οργανισμός, που τον ονομάζουμε << άνθρωπο >>!!!! Ο άνθρωπος χαίρεται και λυπάται!!!! Ούτε η ψυχή ούτε το σώμα από μόνα τους έχουν αίσθηση!!!!  << Αισθάνομαι >> σημαίνει << ζω >>, και << ζω >> σημαίνει  << αποτελούμαι από ψυχή και σώμα >>!!!! Ένας λόγος που οι άγγελοι είναι καταδικασμένοι να μην ερωτεύονται, είναι ακριβώς επειδή δεν έχουν φυσικά σώματα!!!!

Ωστόσο, έχουμε σοβαρά ερωτήματα, όπως: α) << Από πού ήρθε η ψυχή στον κόσμο!!;!!, β) << Πώς ανακατεύτηκε με το φυσικό σώμα!!;!!, γ) << Πώς η ψυχή αναπαράγει και πολλαπλασιάζει τον εαυτό της!!;!! >>

Σχετικά με τα ερωτήματα (α) και (β), υπάρχει η θρησκευτική αντίληψη ότι ο Θεός έφτιαξε τις ανθρώπινες ψυχές την έκτη μέρα της δημιουργίας του κόσμου και τις έβαλε όλες σε μια ουράνια << αποθήκη >>!!!!  Έτσι, όταν σήμερα μια γυναίκα γκαστρωθεί (ή λίγο μετά), ο Θεός ξεκλειδώνει την αποθήκη, παίρνει μια ψυχή και την ρίχνει στην κοιλιά της γυναίκας!!!! Το έμβρυο, αν και δεν αναπνέει ακόμη (γιατί είναι μια χούφτα κύτταρα), ξαφνικά αποκτά ψυχή!!!!

Σχετικά με το ερώτημα (γ), έχει προταθεί η εξής ενδιαφέρουσα αναλογία:

Όπως μια φλόγα αναπαράγει μίαν άλλη φλόγα, χωρίς η πρώτη φλόγα να έχει χάσει κάτι από τα χαρακτηριστικά της, έτσι και η ψυχή του σπέρματος του πατέρα αναπαράγει μίαν άλλη ψυχή στην κοιλιά της γυναίκας, χωρίς η ψυχή του πατέρα να έχει χάσει μέρος της ενέργειάς της!!!! Η κοιλιά της γυναίκας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα καλά εξοπλισμένο εργαστήριο παραγωγής εμβρύων και, συνεπώς, δεν συμβάλλει στην αναπαραγωγή ψυχών!!!!  Εξάλλου από την Ιουδαϊκή Βίβλο μαθαίνουμε ότι η ψυχή της Εύας προήλθε όχι από το φύσημα του Θεού στο πρόσωπό της, αλλά από το παϊδάκι του Αδάμ:

<< και ωκοδόμησεν κύριος ο θεός την πλευράν, ήν έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα >>(Γένεση, 2:22).

Επιστρέφοντας και καταλήγοντας με τον Αριστοτέλη, πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Σταγιρίτης σοφός δεν είναι πέρα για πέρα υλιστής:

Υπάρχει κάτι στον άνθρωπο που είναι αθάνατο!!!! Αυτό το << κάτι >> δεν είναι η ψυχή, αλλά ο << ποιητικός νους >>!!!!

Λέει χαρακτηριστικά:

<< τούτο μόνον αθάνατον και αΐδιον >> (ό.π. 430a 25-6). Αλλά ο << ποιητικός νους >> είναι μια άλλη ιστορία…

Μέχρι εδώ είδαμε τι έχουν γράψει από θρησκευτικής πλευράς τι είναι η ψυχή όπου και έχει τι ποιο πολλές εξηγήσεις αλλά και φιλοσοφικής πλευράς….

θα μου επιτρέψετε να βάλω και γω σαν Saman Lycan μια προσθετική πινελιά ιδέας!!!! Αν είναι λάθος ή όχι δεν ξέρω ποιος μπορεί να το πει σε αυτά που θα πω όμως εγώ θα το κάνω:

SAMAN LYCAN

Τι είπαν κάποιοι….. για την ψυχή:

Τελικά υπάρχει ψυχή!;! Και αν ναι τι είναι!;! Και αν υπάρχει πως μπορούμε να το αποδείξουμε!;!

Γράφοντας τα παραπάνω που έχουν ειπωθεί από αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι και σήμερα έχουν αφεθεί πολλά ερωτηματικά για μένα!!!! Διότι αν το πάρουμε θρησκευτικά την ψυχή την έφτιαξε ο θεός ή και οι θεοί για κάποιους άλλους!!!! Αν όμως το πάρουμε φιλοσοφικά με το παράδειγμα του τσεκουριού τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά!!!! Ο λόγος!;!

Ένας τέλειος Ανθρωπος είναι όπως τα λέει…συμφωνώ!!!! Τι γίνεται όμως με έναν άνθρωπο όπου είναι τελείως φυτό από κάποιο ατύχημα ή αρρώστια και δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου ( ούτε καν τα μάτια ) αλλά μπορεί να καταλαβαίνει τα πάντα γύρω του!;! Δεν χαίρεται όμως τίποτα όπως το παράδειγμα ούτε μπορεί να κάνει την φυσιολογική ζωή ενός ανθρώπου ή να αφήσει απογόνους!!!! Το ίδιο και με ανθρώπους όπου ανήκουν στην κατηγορία των αυτιστικών ή των σπαστικών η….η….η…. τι γίνεται με αυτούς που τους λείπει η κόψη του ( τσεκουριού )!!!!

Εδώ γεννιέται ένα μεγάλο ερωτηματικό αίνιγμα όπου και παραμένει άλυτο!!!! Οι άθεοι δεν πιστεύουν στην ψυχή ενώ αυτοί που πιστεύουν σε θεό ή θεούς λένε ότι υπάρχει!!!! Τι είναι αλήθεια!;! Η επιστήμη έμπρακτα δεν έχει απόδειξη την ύπαρξη της ψυχής!!!! Τι γίνεται όμως με τις εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές φαντασμάτων κατά τις χιλιετηρίδες από πολλούς πολιτισμούς μέχρι και σήμερα όπου έχουν φωτογραφηθεί και βιντεοσκοπηθεί!;! Θα μου πει κάποιος παραμύθια είναι όλα πλαστά!!!! Σήμερα υπάρχουν πάνω από 650.000 φωτογραφίες από φαντάσματα και πάνω από 1.200 βίντεο!!!! Οι ειδικοί λένε λοιπόν, ότι από τις 650.000 φωτογραφίες οι 1.800 είναι αυθεντικές και από τα 1.200 βίντεο τα 610 μέχρι στιγμής είναι αυθεντικά και αυτά!!!! Αν λοιπόν είναι έτσι που για μένα είναι τότε η ψυχή υπάρχει!;! Η είναι κάτι άλλο!;! μέχρι όμως να βρούμε τι είναι το κάτι άλλο εγώ λέω ότι είναι ψυχές……!!!! Ξέρετε ποια είναι η πλάκα στο όλο θέμα ότι δεν υπάρχουν μόνο φαντάσματα ανθρώπων μα και ζωών αλλά και φυτών και δένδρων κτλ. κτλ.….σαν να υπάρχει μια συνέχεια κάπου αλλού από σχεδόν όλα!!!! Καταπληκτικό!!!! Και όμως οι ποιο πολλοί επιστήμονες το αρνούνται λένε ότι είναι κάτι άλλο που δεν έχουν ανακαλύψει το τι είναι!!!! Είναι οι ίδιοι που πιστοποιούν την ύπαρξη φαντασμάτων ως υπαρκτά …. Πραγματικά έχει απόλυτο ενδιαφέρον όλο αυτό μα συνάμα και πολύ αινιγματικό!!!! Το δέχονται το ένα και να απορρίπτουν το άλλο!!!!

Θα με ρωτήσει τώρα κάποιος επιστήμονας τι είδους επιστήμονες είναι αυτοί που τα δέχονται όλα αυτά!;! Είναι η επιστήμη της παραψυχολογίας όπου διδάσκεται σε πολλά πανεπιστήμια στην Αμερική Αγγλία και άλλες χώρες αλλά και πολλοί φυσικοί ανάμεσα σε αυτούς και άλλοι με ειδικότητες φυσικής – πυρηνικής!!!! Αν πράγματί ενδιαφέρεστε να δείτε ποιοι είναι δεν έχετε πάρα να ψάξετε σε πανεπιστήμια μεγάλα της Αμερικής και άλλων χωρών και να τους βρείτε αλλά και τα αποτελέσματα τους διότι αν αναφέρω τώρα ένα δύο ονόματα θα πρέπει να γράφω ώρες για τον καθένα….μην βιάζεστε θα το κάνω στο μέλλον αλλά θα είναι ένα τεράστιο άρθρο γιατί είναι πάρα πολλοί!!!!

Συνεχίζω….

Εκτός τις φωτογραφίες και τα βίντεο υπάρχουν αποδείξεις από θετικές ενέργειες ( πνεύματα ) από πολλά και διάφορα μηχανήματα και πάλι όλα αυτά τα δέχονται ως αυθεντικά αλλά όχι ως ύπαρξης ψυχής….!!!!

Τελικά η ψυχή είναι η πνοή η ανάσα του ανθρώπου και του κάθε ζωντανού οργανισμού από φυτά έντομα ζώα έως και άνθρωπο!;! Διότι χωρίς οξυγόνο δεν ζει τίποτα …..οπότε μήπως είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι ο αιθέρας!;! Η πεμπτουσία δηλαδή!!!! Οι Λυκάωνες για όσους τους πιστεύουν ως υπαρκτά όντα λένε για την ψυχή τα εξής:

<< Η ψυχή προέρχεται από την συμπαντική φλέβα ροής όπου διανύει όλο το γνωστό και άγνωστο σύμπαν με όλα τα παράλληλα σύμπαντα!!!! Η ροή αυτή έχει χιλιάδες ψυχές μέσα της και κάθε φορά που ο Μαν Η Του ( θεός των Λυκάωνων ) αποφασίζει να δώσει ζωή σε κάτι παίρνει μια ψυχή από την ροή αυτή!!!! Είναι άυλη και αόρατη μα σαν σύνολο μοιάζει με έναν κομήτη που αφήνει μια τεράστια ουρά πίσω του!!!! Φανταστείτε την ουρά αυτή να διανύει όλα αυτά που προαναφέραμε!!!! Η ψυχή είναι μια και είναι αθάνατη και αύθαρτη όμως ο Μαν Η Του μέσα από την ροή αυτή διαλέγει μια μια την ψυχή για το κάθε τι!!!! Για ανθρώπους, εξωγήινους, δέντρα, φυτά, ζώα, ψάρια, έντομα, πτηνά, ερπετά Λυκάωνες, δρακονιανούς, και ότι λογής όντα υπάρχουν στο σύμπαν!!!! Ακόμα και στον κάθε πλανήτη που φτιάχνεται του δίνει και από μια ψυχή!!!! Ακόμα και ο πλανήτης γη που ζούμε όλοι έχει ψυχή ( αυτό είναι αλήθεια επιστήμονες λένε ότι ο πλανήτης γη τα τελευταία χρόνια είναι ένας ζωντανός οργανισμός ) και όταν παθαίνει κάτι από αυτό που έχει ψυχή αυτομάτως ξανά γυρνάει στην φλέβα της συμπαντικής ροής με μια εξαίρεση όμως!!!! Στα νοήμον όντα που έχει δοθεί η ψυχή ανάλογα τις πράξεις τις θα βρεθεί ξανά στην συμπαντική ροή αν είναι καλή αν έχει όμως φθαρεί και είναι κάκιστη τότε θα αιωρείται για πάντα στο σκοτεινό νεφέλωμα όπου και αυτό με την σειρά του γυρνοβολά αδιάκοπα στο σύμπαν μέσα το γνωστό και άγνωστο αλλά και στα παράλληλα σύμπαντα ( για αυτό οι επιστήμονες το έχουν ονομάσει σκοτεινή ύλη τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που το ανακάλυψαν χωρίς να ξέρουν τι είναι αλλά με το να λένε ότι όπου περνάει αφήνει σκότος γύρω του )!!!! Από την φλέβα αυτή προ ήλθε και ο Μαν Η Του όπου ήταν η πρώτη και καθάρια ψυχή από όλες αυτογενή και καθάρια όπως το φως των άστρων, ο πρώτο μάστορας όλων των άλλων ψυχών μα και συμπάντων σε όλο το γνωστό και άγνωστο σύμπαν αλλά και των παράλληλων συμπάντων!!!! Έτσι η ψυχή είναι κάτι το συμπαντικό όπου δίνει ενέργεια στο σκεύος ( σώμα ) του κάθε ον και όταν το σκεύος χαλάει η ψυχή γυρνάει και πάλι στην συμπαντική ροή και όταν ο Μαν Η Του το θεωρήσει σωστό τότε την ξανά τοποθετεί εκεί που πρέπει…. >>

Κάποιοι επιστήμονες γιατροί και λόγιοι λένε ότι όταν πεθαίνει κάποιος δεν υπάρχει τίποτα!!!! Και μάλλον δεν είναι κάποιοι αλλά οι ποιο πολλοί και φέρνουν παραδείγματα όπως όταν κάποιος πεθαίνει σε ενα χειρουργικό τραπέζι όπου όταν ξανά ανασταίνεται λέει ότι είδε λιβάδια και ποτάμια αλλά και καθάρια φώτα!!!! Αυτοί λοιπόν λένε ότι γίνεται ένα είδος χημικής σύνθεσης στον άρρωστο στον εγκέφαλο ή στον ετοιμοθάνατο και τα βλέπουν όλα αυτά!!!! Μάλιστα κάποιοι από αυτούς λένε ότι άμα σκεφτούν την ώρα που πεθαίνουν κάτι χαρούμενο αυτό θα δουν ως μετέπειτα πορεία τους μέχρι την ώρα του θανάτου τους όπου πλέον τελειώνουν όλα!!!! Χμμμμ ακούγεται δυσοίωνο είναι όμως αλήθεια!;!

Το λέω αυτό διότι έχει τύχει σε πολλές ας τις πω νεκροφάνειες κάποιοι άρρωστοι όχι μόνο να μιλήσουν για το τι είδαν αλλά και να εξηγούν στους γιατρούς το τι έκαναν για να τους σώσουν την ζωή!!!! Αυτό κάποιοι το λένε ένα είδος αστρικής προβολής όπου ο ασθενής  χωρίς να το θέλει βγήκε ως πνεύμα!;! Ως ψυχή!;! Ως ενέργεια!;! Δεν λένε πως και τι βγήκε από το σώμα του και τα είδε όλα αυτά!!!! Αν το δέχομαι εγώ αυτό!;!

Όχι!!!! Να σας πω το γιατί!!!! Όλοι αυτοί ήταν για κάποια λίγα λεπτά νεκροί ή ακόμα και μια ώρα!!!! Όχι απλά νεκροί αλλά και ως πιστοποιημένοι νεκροί από τους ιδίους τους ιατρούς και όμως ξανά γύρισαν!!!! Θα μου πείτε νεκροφάνεια, και όμως κανείς επιστήμονας μέχρι σήμερα δεν μπορεί να εξηγήσει τι είναι και γιατί γίνεται η νεκροφάνεια!!!! Τι γίνεται όμως ερωτώ εγώ με κάποιους που έχουν  πεθάνει ώρες πολλές  ή ακόμα και εικοσιτετράωρα και οι νεκροί ή επανέρχονται στα νεκροτομία ή στα σπίτια που τους κλαίνε ή ακόμα για τους ποιο άτυχους να ξυπνήσουν μες στα φέρετρα τους όπου και πραγματικά χάνουν την ζωή τους ύστερα εκεί μέσα και το ανακαλύπτουν οι συγγενείς ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο μόνο όταν γίνει η εκταφή όπου και βλέπουν τους σκελετούς των αγαπημένων τους ανάποδα ή στα πλάγια η …η…..η!!!!

Εδώ όλοι οι ειδικοί μούγκα ή να το πω ποιο λαϊκά μούγκαφον!!!! Δεν υπάρχει εξήγηση!!!! Αν λοιπόν πάρουμε την εκδοχή ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή και ότι μόλις πεθάνει τελείωσαν τα πάντα ….δηλαδή σβήνει ο ηλεκτρισμός που έχουν μέσα τους δεν θα μπορούσε να επανέλθει στην ζωή ούτε με ανάνηψη αλλά ούτε και μετά από κάποιες ώρες ή ακόμα και μέρες!!!! Οπότε κάτι δεν κολλάει….αλλά και ούτε υπάρχει περίπτωση αν δεν υπήρχε κάτι μέσα μας είτε αυτό ονομάζετε  ψυχή ή ήλεκτρον να μπορούσαμε να ξανά γυρίσουμε στην ζωή!!!! Θα είμασταν ολότελα νεκροί!!!! Είναι κάτι που ακόμα κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει ως πραγματικό!!!!

Όμως υπάρχει ηλεκτρισμός μέσα μας και όχι μόνο σε εμάς αλλά σε κάθε ζωντανό οργανισμό είτε είναι φυτά, δένδρα, ζώα, ψάρια, πτηνά, ερπετά, άνθρωποι κτλ. κτλ.….!!!! Ίσως αυτό είναι η ψυχή αυτός ο αμυδρός ηλεκτρισμός!!!! Όπου η καρδιά του κάθε οργανισμού κρατά ζωντανό!!!! Αν δείτε μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ή μεταμόσχευση καρδιάς όταν τοποθετείται στον άρρωστο  τις δίνουν μια ώθηση της καρδιάς με το δάχτυλο τους ο κάθε γιατρός για να ξεκινήσει να τρομπάρει και πάλι το αίμα…προσέξτε τώρα μέχρι τότε ο ηλεκτρισμός του ανθρώπου λένε οι ειδικοί μέχρι αυτό να αποδειχθεί λάθος πέφτει σε λήθαργο….αν σταματήσει σταματά και η καρδιά η επισκευασμένη ή η νεόφερτη οπότε κάνουν ανάνηψη με ρεύμα για να ξανά λειτουργήσει….χμμμμμμ!!!!!

Και πάλι όμως νόημα δεν βγαίνει πουθενά για το αν υπάρχει ψυχή…το τι είναι…πως είναι….θεϊκή πλασμένη ή απλός εξελίξιμη από το σύμπαν!;! Τα ερωτήματα και οι αινιγματικές τοποθετήσεις και απορίες πολλών θα υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα μέχρι να δουμε αν υπάρχει ψυχή!!!!

Τι γίνεται όμως μ ε τους κλώνους!;! Είτε είναι άνθρωποι είτε ζώα ή ανθρωποθηρία!!!!;;;;!!!! Έχουν ψυχή!;! Και αν έχουν ποιος τους τις δίνει ο θεός!;! Ο άνθρωπος που τους έπλασε!;! Η αυτόματα η φύση σε ότι γεννιέται είτε φυσικά ή τεχνητά τοποθετεί και από μια ψυχή μέσα τους!;!

Αν όμως το παράδειγμα με το τσεκούρι για πολλούς είναι σωστό εγώ έχω να πω το δικό μου παράδειγμα!!!! Εάν πάρουμε μια φυσαρμόνικα ή μια άρπα ή μια κιθάρα και αρχίζουμε και παράγουμε μουσική ποιος το κάνει!;! Ο άνθρωπος ή το όργανο!;! Μα φυσικά ο άνθρωπος δίνει σε κάτι άψυχο ζωή….έτσι και με το τσεκούρι εάν δεν το έφτιαχνε ο άνθρωπος το τσεκούρι θα ήταν ένα άψυχο εργαλείο διότι όσο ο άνθρωπος δεν το δουλεύει τότε είναι άψυχο, ένα απλό αντικείμενο οπότε και η κόψη του είτε είναι ακριβό ακονισμένη ή σκουριασμένη παραμένει άψυχη!!!!

Οπότε τι μπορούμε να πούμε!;! Ότι ειδικά ο άνθρωπος δημιουργεί όλα τα άλλα αντικείμενα!!!! Δημιουργεί διότι έχει ψυχή….ακόμα και τα ζώα αλλά και τα έντομα ψάρια και πτηνά δημιουργούν και αυτά με τον τρόπο τους ακόμα και τα ερπετά οπότε και αυτά έχουν ψυχή…!!!!

Ας πούμε λοιπόν ότι η ψυχή είναι αυτό που δίνει την δύναμη της ζωής επι της γης και ότι προέρχεται από κάπου πνευματικά!!!! Εγώ θα την ονομάσω << ενέργεια του εγκεφάλου >> άγνωστη και αόρατη ενέργεια!!!! Μια ενέργεια όπου κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει από πού έρχεται….ακόμα και σε άτομα που έκαναν λοβοτομή η ψυχή ήταν μέσα τους παρόλο ότι κατάστρεφαν τον εγκέφαλο τους οι ψυχίατροι!!!!

Αν όμως κάποιος μου αναφέρει το παράδειγμα του Δόκτορα Φρανκεστάϊν ότι κατάφερε και από πολλά πτώματα παίρνοντας διάφορα μέλη τους κατάφερε και έφερε στην ζωή αυτό το περίεργο πτώμα ενώνοντας τα μέλη τους σε ένα!!!! Οπότε μπορεί κάλλιστα να πει ότι εφόσον δεν είχε ψυχή πως ζωντάνεψε!;!

Πραγματικά μπορώ να πω ότι το παράδειγμα αυτό θα ευσταθούσε αν ήξερε την πραγματική ιστορία του Δόκτορα Φρανκεστάϊν και όχι την μετατροποποιημένη νουβέλα επιστημονικής φαντασίας που γράφτηκε……για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς τους συστήματος!!!! Την πραγματική ιστορία του Φρανκεστάϊν θα την εξιστορήσω για πρώτη φορά στο μέλλον….!!!!

Ας πούμε όμως ότι είναι έτσι, αν δουμε από τις ταινίες ή τα βιβλία που έχουν γραφτεί θα διαπιστώσουμε ότι το τέρας του Φρανκεστάϊν κυκλοφορεί και φέρεται σαν ζόμπι ή σαν κάποιον που έχει υποστεί λοβοτομή!!!! Οπότε αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι δε έχει ψυχή μέσα του ώστε να καθοδηγήσει το σώμα του και τις ενέργειες του…..τι όμως το έφερε στην ζωή!;! Η δύναμη του ρεύματος λέει η ιστορία….

Χμμμμ πολύ ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τους γιατρούς όπου και εφεύρεσαν το μηχάνημα της ανάνηψης!!!! Αν όμως κάποιος διαβάσει την πραγματική ιστορία του Φρανκεστάϊν θα δει ότι είναι κάτι άλλο ποιο αξιοπερίεργο  και αινιγματικό!!!! Θα καταλάβει ότι δεν μιλάμε για τεχνητό ρεύμα μα για φυσικό μέσο των κεραυνών…… μα είπα αυτό είναι μια άλλη αληθινή ιστορία παραποιημένη εσκεμμένα να περάσει στο περιθώριο της φαντασίας!!!!

Τελικά όμως τι πρέπει να πιστέψει κάποιος!;! Υπάρχει ψυχή ή όχι!;! Αν το πάρουμε από πλευρά επιστήμης το 90% λέει όχι δεν υπάρχει τίποτα και το 10% λέει ότι υπάρχει!!!! Η δικιά μου γνώμη είναι ότι υπάρχει και αυτό διότι το 10% των επιστημόνων και πολύ σωστά λένε ότι ένας πολύπλοκος μηχανισμός όπως είναι οι άνθρωποι τα ζώα τα ψαριά τα έντομα αλλά και τα ερπετά  για να κουνήσουν όλο αυτό το σώμα να ενεργοποιήσουν την κίνηση του αίματος μέσο των φλέβων ή τα υγρά σε όντα που δεν έχουν αίμα ακόμα οι κινήσεις οι σκέψεις το που θα πάνε πως θα πράξουν τι θα σκεφτούν….χρειάζεται ενέργεια!!!! Η ενέργεια αυτή είναι η ψυχή… << η ενέργεια εγκέφαλου >> που ανάφερα ποιο πάνω!!!!

Από πού έρχεται!;! Που πάει όταν το σώμα φθείρεται!;! Όσοι πιστεύουν σε θεό ή θεούς εκεί που λέει η κάθε θρησκεία….μα αυτοί που δεν πιστεύουν!;! Κάπου πάει…στον δημιουργό της οποίος ή ότι και να είναι αυτό!!!!

Δεν θα πω ότι δεν υπάρχει, για μένα υπάρχει άσχετα αν δεν μπορώ να το αποδείξω όμως υπάρχουν πολλά σε αυτό τον κόσμο που κάνουν ακόμα και τους ποιο δύσπιστους επιστήμονες να λένε ότι κάτι υπάρχει!!!! Ήδη υπάρχουν ομάδες επιστημόνων όπου ασχολούνται με το θέμα μέσο έρευνας εντατικά…ίσως το καταφέρουν να το βρουν ίσως όμως και όχι!!!! Θα μπορούσα να δίνω χιλιάδες παραδείγματα….όμως είναι ανώφελο σε κάτι που δεν υπάρχει χειροπιαστά ως υπαρκτό να πίσω κάποιους ότι υπάρχει…..όμως για αυτούς έχω να πω τα εξής:

<< Αναζητήστε την ψυχή ως ενέργεια σε ένα χαμόγελο, σε ένα δάκρυ, σε έναν άρρωστο, σε ένα βλέμμα πόνου ή απελπισίας ή χαράς, σε μια επανασύνδεση μάνας και παιδιού, σε ένα δελφίνι την ώρα που πηδάει έξω από το νερό, σε μια πεταλούδα την ώρα που βγαίνει από το κουκούλι της, στα πουλιά που πλένονται σε μια γούβα από νερό όταν έχει ζέστη, στα μυρμήγκια που τόσα κάνουν, στις μαϊμούδες, αναζητήστε την ψυχή σε χαμένους σας ανθρώπους μέσο των ονείρων ( πόσο ταραζόμαστε ή και ευχαριστιόμαστε ή και στεναχωριόμαστε ή και χαιρόμαστε όταν δουμε κάποιον δικό μας  ε; ) είτε συνειδήτα είτε όχι!!!! Τώρα που είπα συνειδητά όνειρα….πράγματι πως μπορούμε να βρούμε εκεί δικούς μας ανθρώπους που έχουν φύγει!;! Μήπως το συνειδητό όνειρο είναι ένας τρόπος που η ψυχή μας φεύγει όχι μέσο αστρικής προβολής μα μέσο ενός πολύ παράξενου τρόπου που ονομάζεται ύπνος …. Μετά συνειδήσεως!!!! Όποιος δεν ξέρει τι είναι το συνειδητό όνειρο μπορεί να διαβάσει τα άρθρα μου για αυτό ΕΔΩ

 

!!!! Έτσι λοιπόν μπορεί να καταλάβει η ψυχή του τον αέρα αν είναι ζεστός όταν τον χαϊδεύει μια ζεστή μέρα ή και το αντίθετο στο κρύο, όταν μια ζεστή μέρα πίνει κρύο νερό …η ευχαρίστηση….σε ένα ξεκαρδιστικό γέλιο δεν θα τον πονέσει μόνο η ψυχή του αλλά θα νιώσει και ευθυμία αλλά και μια παράξενη ζάλη βλέποντας αστράκια ( είναι αυτό που λένε λιγώθηκε η ψυχή του στα γέλια…δηλαδή το ευχαριστιέται η ψυχή ), όταν υπάρχει ιδιαίτερη συγκίνηση μα από κάποια ταινια ή ένα βιβλίο ή ένα συμβάν…. Δεν είναι ευχαρίστηση του σώματος ούτε του μυαλού αλλά ψυχής ( ενέργεια μυαλού ) και όμως κάποιοι τα αντικρούουν αυτά και λένε δεν είναι έτσι δυστυχώς όμως για αυτούς δεν μπορούν να αποδείξουν από πού προέρχεται το γέλιο ή χαρά ή λύπη το μίσος ή αγάπη ή συμπόνια ή κακία ή καλοσύνη κτλ. κτλ.!!!! Ξέρετε ότι είμαστε ο μοναδικός λαός που έχει κάποιες  λέξης σε μια!;! Ποιες!;! Ο << Καλόψυχος >>, ο << Κακόψυχος  >>, ο << Πονόψυχος >>, ο << Σκατόψυχος  >>, ο << Ασπρόψυχος >>, ο << Μαυρόψυχος  >>, ο << Αρετόψυχος >>, ο <<  Πνευματόψυχος  >> ο << Αγγελόψυχος >>, ο << Διαβολόψυχος >> κτλ. κτλ.!!!! Πουθενά αλλού δεν υπάρχουν τόσες εκατοντάδες λέξεις για την ψυχή σε μια …… και όμως εμείς οι Έλληνες τις έχουμε!!!! Εσείς που ενδιαφέρεστε πραγματικά για την ψυχή αν υπάρχει ή όχι ψάξτε μέσο των << ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΛΕΞΕΩΝ >> και αναλύστε την λέξη ψυχή και θα μείνετε έκπληκτοι από το αποτέλεσμα της!!!! Δεν το κάνω εγώ γιατί έχει πολύ ώρα εξηγήσεων …..αν δεν το καταφέρετε όμως θα το κάνω για εσάς μην ξεχνάμε ότι η αρχαιά Ελληνική γλώσσα δεν ονομάζεται για πλάκα ως << Θεϊκή ή επουράνια >> μπορεί να βρει κανείς πολλά στην γλώσσα μας ειδικά άμα καταφέρει και γίνει γνώστης των Ελληνίδων λέξεων!!!!

Και θα κλείσω με ένα εύθυμα για την ψυχή ενός Λυκάωνα Σαμάνου ονόματι ΚΡΟΕΡΛΚ!!!!

<< Ψυχή!;! Κάτι το άπιαστο που μόνο θεϊκή επέμβαση μπορεί να δημιουργήσει, να το μελοποιήσει και να το εξαντλήσει ως αθάνατο και άγιο αγγίζοντας την τελειότητα του Χριστού!!!! Για αυτό ήρθε ο Χριστός ο γιος του Μαν Η Του για να εξαγνίσει τις ψυχές των ανθρώπων από την επέμβαση των καταραμένων Δρακονιανών….!!!! Για αυτό δημιούργησε όντα σαν και εμάς με ψυχές καλοσύνης αλλά και αγριάδας αλλά και μοβόρικης συμπεριφοράς για να εμποδίζουμε τους καταραμένους Δρακόντειους να επεμβαίνουν στις ψυχές των ανθρώπων, για αυτό μας δημιούργησε έτσι!!!! Για αυτό πρέπει να δίνουμε την ζωή μας για τους ανθρώπους γιατί είμαστε δημιούργημα Του και πρέπει να προστατεύουμε τους ανθρώπους σε καιρούς συγκομιδής των καταραμένων!!!! Δεν πρέπει καμία ανθρώπινη ψυχή να φεύγει έτσι άδικα η δικιά μας δεν έχει σημασία ο Μαν Η του έχει δώσει εντολές στον Χριστό να μας ξανά στέλνει πίσω όπως είμαστε για να υπερασπιζόμαστε τους ανθρώπους όπου μας δίνουν ζωή και χαρά!!!! Όμως η ψυχή είναι θεϊκή έμπνευση μετρημένη και ακριβοδίκαια και σφυρηλατημένη ως τετραγωνογέννηση από τον θεϊκό νου και πνεύμα του Μαν Η του, κάθε ψυχή ακόμα και αυτών των καταραμένων των Δρακόντιων εδώ στην Γη αλλά και σε όλο το γνωστό και άγνωστο σύμπαν και ότι συνεπάγεται σε αυτό από παράλληλα σύμπαντα αλλά και σύμπαντα άλλων διαστάσεων!!!! Πατέρας όλων των Λυκάωνων είχε πει: Όταν ο Μαν Η Του έφτιαχνε την ψυχή πονούσε, γελούσε, χαιρότανε, λυπότανε, έκλεγε, γελούσε, το σύμπαν είχε γίνει ένα με όλα τα άλλα κρυφά αλλά και  φανερά!!!! Αυτό διότι έφτιαχνε κάτι που θα έδινε ζωή σε όλο το χαοτικό σύμπαν αλλά και σύμπαντα!!!! Φανταστείτε ότι υπάρχει ψυχή και στα ποιο απόμακρα και σκοτεινά μέρη των συμπάντων όλων, στους πλανήτες στους κομήτες ακόμα και στο καταραμένο σκότος!!!! Τα πάντα με σοφία εποίησε….. >>!!!!

Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, για μένα η ψυχή υπάρχει είναι μέσα μας και όταν το σκεύος μας χαλάσει για οποιαδήποτε λόγο φεύγει…που πάει!;! Θα το ανακαλύψω όταν έρθει εκείνη η ώρα ……

Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι πάντα καλά και να θυμάστε!!!!

Αν δεν πιστεύετε σε κάτι, δεν πάει να πει αυτό το κάτι ότι δεν υπάρχει!!!!

INVISIBLE LYCANS TEAM!!!


10 σκέψεις στο “ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΨΥΧΗ!!;;!! ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΩΡΑΙΟΣ ΜΥΘΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ!!;!!

 1. Καλημερα φιλε μας Σαμαν.
  Πολυ ομορφη και περιεκτικη αναλυση περι ψυχης!
  Σε ευχαριστουμε για ολες τις γνωσεις που μοιραζεσαι μαζι μας.
  Να εισαι παντα καλα,οπως και ολα τα αδελφια μας οι Λυκαωνες.

 2. ΣΑΜΑΝ ΓΕΙΑ ΣΟΥ!!!!! ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΣΑΝ ΟΝΤΑ 3D ΟΝΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΚΡΙΒΗ ΟΡΟ
  ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΗ!!!! ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ – ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ….Κ ΟΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ!!!! ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ
  ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ – ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ….ΑΠΛΑ ΤΟ ΝΙΩΘΟΥΜΕ!!!!
  ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΣ Κ ΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ!!!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
  ΑΠΛΗ ΟΥΤΕ ΤΥΧΑΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ!!!!

  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΩ ΠΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΔΩ Κ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΝΟΥ
  ΜΟΥ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΝΟΥ ΛΥΚΑΩΝΑ….. !!!! ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΠΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ!!!! Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ ΘΥΣΙΑ ….. !!!!!
  ΤΙ ΝΑ ΠΩ … ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΩ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ… ΤΟ ΔΕΩΣ …ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΜΕΣΑ ΜΟΥ!!!!!!!
  ΧΑΙΡΕΤΩ Κ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΛΥΚΑΩΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣ !!!!!!!

  ΝΑ ΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ!!!!!!!!!

 3. H ψυχη υπαρχει καλε μου φιλε Saman και εχω και εγω καποιες εμπειριες σε αυτο..

  Η πιο ιδιαιτερη ηταν οταν πηγα στο μνημα πολυαγαπημενου μου προσωπου που εχει φυγει απο το ζωη και του μιλησα με μεγαλη στενοχωρια
  για κατι που με απασχολουσε και το ιδιο βραδυ το προσωπο αυτο εμφανιστηκε σε αλλο πολυ κοντινο μου προσωπο, αγωνιοντας για να μαθει
  λεπτομερειες για αυτο που με απασχολουσε!!!
  Αυτην την εμπειρια την ξεχωριζω γιατι το δευτερο προσωπο δεν γνωριζε τιποτα ουτε για τι με απασχολουσε ουτε για το αν ειχα επισκεφθει το
  μνημα καποιου και του ειχα “μιλησει” σχετικα με αυτο…

  Πιστευω πως εδω ειναι το “περασμα” και οχι η “οδος” οπως επισης πιστευω οτι τα πνευματα και οι ψυχες ειναι κοντα μας με τον τροπο τους…

 4. ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΩΣΤΑ….ΕΝΝΟΩ ΔΕΝ ΣΥΝΦΩΝΩ ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΕΙ Η ΨΥΧΗ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ….ΣΕ ΣΕΝΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΙΝ…ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΩ…ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΠΩΘΗΚΕ ΛΑΘΟΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ…….ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΥ ΑΚΟΜΑ……..

 5. ΩΡΑΙΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΥ ΣΑΜΑΝ…ΜΠΗΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΑ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕ Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΟΥ ΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ………ΤΙ ΤΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ!!!! ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ!!! ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΕ ΛΙΓΟ……..ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΠΟΛΥ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ…..<<<…ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΑΜΑΝ Η ΨΥΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΕΤΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΣ……ΔΕΝ ΣΥΝΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙΣ …<>>>……….ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ……ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Fenomeno………

Αφήστε μια απάντηση